North Fa­ce Bet­ter than Na­ked Capri ¾ tights

BT - - MAJ INVEST EREMITAGELØBET - De­sign: Funk­tion: Pris: Sam­let:

Pris: 599 kr.

er ret store i stør­rel­ser­ne, så en me­di­um vil væ­re nok til, at selv en nor­mal lar­ge vil kun­ne pas­se dem uden at fø­le sig ’ klemt’. Hvis man er uhel­dig og ram­mer en, der er lidt for stor, kom­mer den me­get hur­tigt til at hæn­ge, så vi anbefaler, at du prø­ver den i bu­tik­ken og så væl­ger den, der sid­der til – men selv­føl­ge­lig ik­ke ALT for stramt. Sy­nin­ger­ne er ’ usyn­li­ge’ og der­med og­så umærk­ba­re, der hvor det tæl­ler – især i skrid­tet. Stof­fet fø­les og­så blødt og be­kvemt, så alt i alt er tight­se­ne fra North Fa­ce god­kendt på pas­for­men. I vo­res tør­re­test, hvor vi har lø­bet i tight­se­ne og hængt dem til tør­re, er North Fa­ce næ­sten helt i top. Ef­ter blot en halv ti­me er de gå­et fra næ­sten gen­nem­blød­te til stort set tør­re – i hvert fald tør­re nok til, at man vil­le kun­ne ta­ge dem på igen. Ef­ter en vask ta­ger det ca. en ti­me, før tight­se­ne er tør­re nok til brug, hvil­ket og­så er helt i or­den. Alt i alt over­ra­sker det os fak­tisk, hvor go­de tight­se­ne fra North Fa­ce er. Især, når man ta­ger i be­tragt­ning, at de kan er­hver­ves for 599 kr.

Plus: Mi­nus:

North Fa­ce er

må­ske ik­ke så kendt for de­res se­rie af lø­be­tøj, men de la­ve for­vent­nin­ger bli­ver gjort til skam­me – de­res ¾ tights er god kva­li­tet, sid­der godt, og har en tør­re­ev­ne, som du vil el­ske. North Fa­ce er mest kendt for de­res vin­ter­tøj – især de­res jak­ker, der har væ­ret ek­stremt po­pu­læ­re de se­ne­ste år. Men bran­det kan fak­tisk en del me­re end blot vin­ter­tøj og har en ret om­fat­ten­de se­rie af lø­be­tøj. Til vo­res test af ¾ tights har vi mod­ta­get de­res Bet­ter than Na­ked Capri, der skil­ler sig lidt ud fra mæng­den, for­di der er en del de­tal­jer rundt på de grå tights. Der er bå­de lom­mer i si­den ( evt. til gels) og en lom­me med lyn­lås øverst på ba­gen. De er der­med ret prak­ti­ske at ha­ve på, hvis man er på en tur, der er ik­ke er lang nok til, at man ik­ke gi­der ka­ste sig over en ryg­sæk, men al­li­ge­vel lang nok til, at man ger­ne vil ha­ve pen­ge, kort og evt. lidt ener­gi med.

North Fa­ce tight­se­ne

*** ***

***** *

***** *

***** *

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.