2XU Com­pres­sion Capri

BT - - MAJ INVEST EREMITAGELØBET - Funk­tion: Pris: Sam­let:

Pris: 789 kr.

er vant til fra 2XU er kva­li­te­ten ge­ne­relt i or­den, stof­fet er so­lidt, og selv ved lidt hård­hæn­det be­hand­ling hol­der sy­nin­ger­ne. Pas­for­men er gan­ske glim­ren­de, og tight­se­ne sid­der til og støt­ter uden at fø­les ge­ne­ren­de. Ela­stik­ken i li­vet er dog et lil­le ir­ri­ta­tions­mo­ment. Der er ik­ke no­get, der af­hol­der den fra at gli­de ind i den ba­ne, der lig­ger he­le vej­en rundt om li­vet, og er den først smut­tet de­r­ind, er det nær­mest umu­ligt at få den ud igen. Man kan selv­føl­ge­lig la­ve en hjem­mela­vet løs­ning, hvor man bin­der en knu­de og hå­ber, at snoren så ik­ke kan smut­te ind, men ind­til vi­de­re er det ik­ke lyk­ke­des for os at for­hin­dre det, og man en­der med blot at måt­te hi­ve snoren ud og la­de væ­re med at bru­ge den – med min­dre, man alt­så bru­ger rig­tigt lang tid og red­ska­ber på at sæt­te den i igen. De store sølv­far­ve­de kryd­ser, der er 2XUs sær­li­ge ken­de­tegn på de­res tights, er ble­vet me­re og me­re solide over de se­ne­ste mo­del­ler, og selv ef­ter man­ge va­ske sid­der det store kryds so­lidt plan­tet på lå­ret.

Al­le tights i

den­ne test tør­rer hur­tigt, og det gør sig og­så gæl­den­de for 2XU tight­se­ne her. Ef­ter 30 mi­nut­ter på snoren er de brug­ba­re fra næ­sten helt våd til­stand, og har man blot svedt en smu­le, ta­ger det få mi­nut­ter til tør­re, før tight­se­ne er helt tør­re. Og­så i brug fø­ler man ik­ke, at 2XUs test­del­ta­ger bli­ver rig­tigt vå­de – hel­ler ik­ke selv om man sve­der me­get. De er til gen­gæld ik­ke sær­ligt var­me sam­men­lig­net med ek­sem­pel­vis Sa­lo­mons tights, så selv­om de er til over­gangs­pe­ri­o­der, skal man alt­så ik­ke reg­ne med, at man kan lø­be i dem me­get læn­ge­re end til sep­tem­ber.

Plus: Mi­nus:

2XU la­ver ge­ne­relt

nog­le rig­tigt go­de pro­duk­ter, og de­res ¾ tights er som sæd­van­ligt helt frem­me i fel­tet og­så i den­ne test. Pri­sen er dog der­ef­ter, så for­vent at du skal til lom­men for at be­ta­le for kva­li­te­ten. 2XU har ef­ter­hån­den få­et rig­tigt godt fat i det dan­ske mar­ked, og det er ik­ke læn­ge­re et sær­syn at se mænd og kvin­der på lan­de­vej og sko­vsti­er iført tøj fra 2XU. Vi har fra 2XU mod­ta­get de­res ¾ Com­pres­sion Capri, der, som nav­net an­ty­der, er en kom­pres­sions­ud­ga­ve, der støt­ter op om mus­k­ler­ne og der­for bur­de for­hin­dre træt­hed og for­bed­re mus­k­ler­nes yde­ev­ne og i øv­rigt og­så hjæl­pe til en kor­te­re

re­sti­tu­tions­pe­ri­o­de.

Som vi ef­ter­hån­den

Pænt de­sign, Pas­form, Tør­rer godt

Snor kan gli­de ind, Ik­ke de var­me­ste

***** *

**** **

**** **

**** **

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.