Sa­lo­mon EXO ¾ TIGHT M

BT - - MAJ INVEST EREMITAGELØBET -

Pris: 523 kr.

Fra Sa­lo­mon får

*

Pas­for­men er lidt spe­ci­el, for­di det er, som om kom­pres­sio­nen kun når et styk­ke op. Der­med fø­les tight­se­ne stram­me op til skrid­tet, men ca. i den form, un­der­buk­ser­ne har – hvil­ket på en lidt un­der­lig må­de får det til at fø­les som om, at tight­se­ne he­le ti­den er ved at fal­de ned, og i hvert fald sid­der læn­ge­re ne­de, end man li­ge tror. Når man har væn­net sig til fø­lel­sen, er det dog ik­ke spe­ci­elt ube­ha­ge­ligt, men det ta­ger alt­så li­ge et par tu­re at fø­le sig helt tryg. Selv om Sa­lo­mons tights fak­tisk er ret lang tid om at tør­re, fø­les de fak­tisk ik­ke vå­de, når man lø­ber i dem og sve­der. Stof­fet er godt nok fug­tigt, men den lidt spe­ci­el­le struk­tur gør, at det ik­ke fø­les ube­ha­ge­ligt, og man bli­ver ik­ke rig­tigt kold. Sam­ti­dig hol­der de for­men selv ef­ter man­ge va­ske, hvil­ket be­ty­der, at det­te er tights, man kan be­hol­de i man­ge år, hvis man el­lers pas­ser godt på dem og va­sker dem rig­tigt.

Alt i alt

er Sa­lo­mons tights rig­tigt go­de på stort set al­le om­rå­der. Pas­for­men er ( ef­ter til­væn­ning) i or­den, de­sig­net er pænt, og de vir­ker som god kva­li­tet he­le vej­en rundt. Tør­re­ti­den er ik­ke i top, men de fø­les ik­ke vå­de, når de er på, så det over­le­ver vi nok.

Plus: Mi­nus:

Pris, De­sign, Kva­li­tet

Tør­re­tid over mid­del, Pas­form kræ­ver til­væn­ning

vi en lidt an­der­le­des til­gang til lø­be­tights. Bå­de de­sign og pas­form er an­der­le­des, og det er en lidt blan­det for­nø­jel­se. Sa­lo­mons ¾ tights er byg­get an­der­le­des end de fle­ste af kon­kur­ren­ter­nes. Uden på stof­fet er li­met et net af he­xa­go­ner, og in­de­ni er de ud­sty­ret med un­der­buk­ser. De­sig­net er en smags­sag – der fin­des for­skel­li­ge ud­ga­ver af EXO tight­se­ne, men vo­res har sor­te he­xa­go­ner oven­på sort stof, hvil­ket er den mindst dra­ma­ti­ske ver­sion af tight­se­ne. Ik­ke de­sto min­dre er det sta­dig de tights i den­ne test, der skil­ler sig mest ud på de­sig­net. Ela­stik­ken i li­vet sid­der uden på tight­se­ne, hvil­ket godt kan væ­re en god ting, når man lø­ber, for­di den er let­te­re at kom­me til – men spe­ci­elt pænt er det må­ske ik­ke, at den hæn­ger der og ding­ler.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.