Newli­ne Com­pres­sion Capri

BT - - MAJ INVEST EREMITAGELØBET -

Pris: 520 kr.

Newli­nes ¾ tights er

te­stens bil­lig­ste, men hvis du le­der ef­ter et par go­de tights og ik­ke har lyst at be­ta­le en lil­le for­mue, så er de et rig­tigt godt bud. Newli­ne er gå­et fra low end brand til et brand, der plud­se­lig respek­te­res gan­ske vidt og bredt i lø­ber­kred­se – og med god grund: Kva­li­te­ten er i klar bed­ring i for­hold til, hvil­ket ry bran­det el­lers var ved at få for blot nog­le få år si­den. Newli­nes ¾ kom­pres­sion­s­tights pla­ce­rer sig da og­så li­ge midt i fel­tet af tights i den­ne test – og helt i top, hvis pri­sen er et vig­tigt pa­ra­me­ter for dig.

De­sig­net er gan­ske

gen­nem­snit­ligt – et stort, hvidt logo på det ene lår, og el­lers blot helt sort – på man­ge må­der lig­ner det tight­se­ne fra 2XU, om end der trods alt nok er en smu­le me­re pre­sti­ge i det store X. Kom­pres­sions­ef­fek­ten er ud­mær­ket om end langt fra så mar­kant som ek­sem­pel­vis Skins el­ler 2XU, men til gen­gæld er pas­for­men helt i or­den, og der er in­gen ir­ri­te­ren­de sy­nin­ger, li­ge­som tight­se­ne sid­der rig­tigt godt i li­vet – på in­tet tids­punkt fø­ler man, at de er ved at gli­de ned. Der er ik­ke man­ge de­tal­jer at gø­re godt med – det be­græn­ser sig fak­tisk til en en­kelt lom­me på in­der­si­den til at ha­ve et kre­dit­kort, en

nøg­le el­ler til­sva­ren­de.

Newli­nes tek­no­lo­gi til

tør­ring hed­der Qu­i­ck Dry Ma­na­ge­ment. In­drøm­met, vi aner ik­ke, hvil­ken funk­tion nav­net re­elt dæk­ker over, men kom­bi­na­tio­nen af 65% ny­lon og 35% lycra fungerer fint, og tør­re­ti­den er bed­re end fle­re af kon­kur­ren­ter­ne – især lig­ger den en del un­der kon­kur­ren­ten fra Sa­lo­mon. I det he­le ta­get er stof­fet let, hvil­ket dog og­så be­ty­der, at Newli­nes tights er de mindst var­me i den­ne test, og du skal ik­ke for­ven­te at kun­ne lø­be i dem ved tem­pe­ra­tu­rer me­get un­der 15 gra­der.

Plus:

Re­la­tivt diskret de­sign, Pris, Tør­rer hur­tigt

Ik­ke man­ge de­tal­jer, Te­stens kol­de­ste

Mi­nus:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.