TILBAGE

BT - - SPORTEN - På Brøndby Sta­dion? mest po­si­tivt med fra kam­pen

MMAANNDDAAGG 1 144. S. ESPETPETMEBMEBR E2R01 25015

KAM­PEN PÅ SPID­SEN

HVEM KUN­NE TA­GE

DET KE­DE­LI­GE SVAR

er beg­ge hold. Brøndby fi k vist, at man som hold er ble­vet en sta­dig me­re hel­støbt en­hed, hvor bund­ni­veau­et er hæ­vet be­trag­te­ligt i lø­bet af sæ­so­nen. Og FC Midtjylland fi k vist, at man i en hjem­lig topkamp kan hol­de en so­lid de­fen­siv.

Det mest op­mun­tren­de for Brøndby må væ­re, at man igen for­mår at hol­de nul­let og nu er ube­sej­ret i fem kam­pe. Det er en sti­me, der er til at for­stå. Omvendt er det foru­ro­li­gen­de, at det er så van­ske­ligt for Brøndby at sco­re. Her lig­ger ud­for­drin­gen. For FCM var det mest op­mun­tren­de, at man fort­sæt­ter med at væ­re så de­fen­sivt solide. To ind­kas­se­re­de mål i ot­te kam­pe er gan­ske en­kelt klas­se.

BTs sport­s­chef

Ja­cob Staehelin,

Der blev ik­ke sco­ret mel­lem Brøndby og FCM, men in­ten­si­te­ten var høj. På det store bil­le­de prø­ver Mor­ten ’ Dun­can’ Ras­mus­sen at over­li­ste Fre­de­rik Røn­now. Her til høj­re skæl­der FCM- ke­e­per Mik­kel Andersen ud på An­dré Rømer. Ne­derst tv. er det Jo­han El­man­der, i mid­ten Li­bo­gang Phi­ri og Tim Sparv og helt th. Jakob Poul­sen. Fo­to: Claus Bech

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.