Forms­vag Si­sto er på­vir­ket

BT - - SPORTEN - FORM­DYK Ras­mus Dam Ni­el­sen rasn@ sporten. dk

Pio­ne Si­sto prø­ver at smut­te fra Brøndby- kap­ta­jn Da­ni­el Ag­ger i su­per­liga­op­gø­ret på Brøndby Sta­dion. Fo­to: Claus Bech

Det er ik­ke al­tid lyk­ken at væ­re Su­per­liga­ens mest eft er­trag­te­de spil­ler.

Det har FC Midtjyl­lands Pio­ne Si­sto måt­tet san­de. I sid­ste sæ­son kun­ne han det he­le og blev ryg­tet til en ræk­ke af Eu­ro­pas al­ler­stør­ste klub­ber. Al­li­ge­vel er han sta­dig i Dan­mark, og det på­vir­ker ham, at han ik­ke blev solgt.

» Vi er li­ge kom­met på den an­den si­de af trans­fer­vin­du­et, og jeg kan godt mær­ke, at jeg er lidt på­vir­ket. Jeg tror det ta­ger lidt tid, før der er helt ro på, og jeg kan fo­ku­se­re 100 pro­cent på fod­bol­den. Det har jeg ik­ke helt kun­net de sid­ste par må­ne­der, « for­kla­re­de han eft er gårs­da­gens op­gør mod Brøndby, hvor han eft er en svag præ­sta­tion blev fl ået ud med 20 mi­nut­ter igen.

Store for­vent­nin­ger

Træ­ner Jess Thorup var ik­ke til­freds med de man­ge bol­de, som Pio­ne Si­sto smed væk. Han in­drøm­mer, at han kan mær­ke, at hans stjer­ne­spil­ler men­talt ik­ke er der, hvor han skal væ­re.

» Si­sto er en spil­ler, der har no­get x- fak­tor, som, vi al­le ven­ter på, skal bli­ve for­løst. Det blev det ik­ke 100 pro­cent i dag, og der­for prø­ve­de jeg no­get an­det, « si­ger han.

» Vi stil­ler al­le sam­men rig­tigt store for­vent­nin­ger til Pio­ne. Det skal vi fort­sæt­te med. Pio­ne skal selv­føl­ge­lig le­ve­re så­vel off en­sivt som de­fen­sivt, for at vi får det her kæm­pe po­ten­ti­a­le for­løst, men der er sket rig­tig me­get med den un­ge mand det sid­ste hal­ve år, Der var en mas­se snak i de sid­ste uger af trans­fer­vin­du­et, og det har alt an­det li­ge på­vir­ket ham rig­tig me­get. «

» Nu står han i FC Midtjylland, og det skal han li­ge ven­de sig til. Vi kan ik­ke un­der­kend­de, at der sker en mas­se ting op­pe i ho­ve­d­et, og han vur­de­rer nok, om han har truff et de rig­ti­ge valg. Så­dan er det. Det er na­tur­ligt, at der er nog­le re­fl ek­tio­ner, som går ud over nog­le ting, og det er vel det, vi ser i øje­blik­ket, « ly­der det fra Jess Thorup.

En hård pe­ri­o­de

Pio­ne Si­sto var be­stemt ik­ke til­freds med det, han le­ve­re­de på Brøndby Sta­dion.

» Det kan jeg ik­ke væ­re på no­gen må­de, « si­ger han.

Til ti­der var det så grelt, at den el­lers boldsik­re Si­sto send­te bol­den di­rek­te ud over si­de­linj­en.

» Jeg har haft en hård pe­ri­o­de, hvor jeg har haft en mas­se ting at tæn­ke på, og det kan ram­me en lidt men­talt, « for­kla­rer han.

De dår­li­ge præ­sta­tio­ner har dog ik­ke ta­get smilet fuld­stæn­digt fra den gla­de dren­ge fra Thi­sted.

Kom­mer stær­ke­re tilbage

» Det er før­ste gang, jeg op­le­ver en down­pe­ri­o­de. Det er ty­pisk så­dan, at man kom­mer stær­ke­re tilbage, og det reg­ner jeg og­så med at gø­re, « repli­ce­re­de han, da han blev spurgt, hvor­dan han hånd­te­re­de mod­gan­gen.

Selv­til­lid fi k Pio­ne Si­sto en smu­le af på sin tur med lands­hol­det, hvor han mod Albanien for før­ste gang fi k lov at star­te in­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.