PRES PREL­LER A

Stå­le Sol­bak­ken lan­ger ud eft er de fans, som mød­te hol­det med kri­ti­ske ban­ne­re og peb af spil­ler­ne un­der FCKs kamp mod AaB

BT - - SPORTEN -

to og et halvt år i snit. Er du klar over, hvor me­get det er? Vi har få­et dem ud, vi skul­le ha­ve ud, og vi har få­et un­ge, loven­de spil­le­re ind. Vi har få­et styr på vo­res scou­ting, så vi træff er rig­ti­ge be­slut­nin­ger om­kring nye spil­le­re. Vi har få­et styr på School of Ex­ce­len­ce, og vi har go­de spil­le­re he­le vej­en gen­nem sy­ste­met. Så jeg kan kun si­ge, at sport­s­di­rek­tø­ren har gjort et fan­ta­stisk styk­ke ar­bej­de og har ser­ve­ret det til træ­ne­ren på et guld­fad, « lød det sel­viro­nisk mod ham selv, som va­re­ta­ger beg­ge funk­tio­ner.

» Det hø­rer hel­ler in­gen ste­der hjem­me. Hvis du le­der eft er syn­de­buk­ke, er det det nem­me­ste i ver­den, « for­kla­re­de den nor­ske ma­na­ger.

Må­l­mand Step­han Andersen var da hel­ler ik­ke sen til at på­ta­ge sig skyl­den for AaBs før­ste mål.

» Det er nog­le lor­te­mål, de får på per­son­li­ge fejl. Det po­si­ti­ve er, at vi la­ver fi re mål og har chan­cer til man­ge fl ere. Jeg prø­ver at dæm­pe den lidt mod græs­set, men den ry­ger uhel­dig­vis li­ge ned på mit ben og ry­ger ud til Ene­vold­sen. Det er selv­føl­ge­lig pis­se­ær­ger­ligt, og det er selv­føl­ge­lig ik­ke godt nok, « sag­de Step­han Andersen og til­fø­je­de om pi­be­kon­cer­ter­ne:

» Jeg sy­nes selv, at vi spil­ler en fan­ta­stisk før­ste halv­leg, og vi har snak­ket om må­le­ne, så det be­hø­ver vi ik­ke snak­ke me­re om, og man skal og­så ba­re vi­de, at når man spil­ler i den­ne her klub, er der et pres om at vin­de hver we­e­kend, og hvis man ik­ke kan hånd­te­re det, skal man ik­ke spil­le så­dan et sted her, « lød det fra Step­han Andersen.

Bed­re end Ag­ger

Må­l­man­den hav­de den nor­ma­le midt­ba­ne­spil­ler Da­ni­el Amar­tey for­an sig i mid­ter­for­sva­ret. Amar­tey, som modt­og stor ros af Stå­le Sol­bak­ken ef­ter kam­pen.

» Han kan spil­le man­ge po­si­tio­ner, og han er den bed­ste spil­ler i Su­per­liga­en. Det er li­ge me­get, hvor han spil­ler, så træff er han de rig­ti­ge be­slut­nin­ger. Han er top ni i ver­den, « slut­te­de Stå­le Sol­bak­ken med et stort grin med skjult hen­tyd­ning til Brøndby- træ­ner Tho­mas Frank, som har rost Da­ni­el Ag­ger for at væ­re blandt de 10 bed­ste for­svars­spil­le­re i ver­den på si­ne bed­ste da­ge.

Det end­te med smil i FC København i aft es – og­så selv om fan­se­ne un­der­vejs hav­de en an­den hold­ning.

MANDAG 14. SEP­TEM­BER 2015

FCKs ma­na­ger, Stå­le Sol­bak­ken, hav­de ik­ke me­get ti­l­overs for den pi­be­kon­cert, hjem­me­hol­dets eg­ne fans vi­ste de­res util­freds­hed med un­der kam­pen. Fo­to: An­ders Kjær­bye

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.