’ Vi var ban­ge’

BT - - SPORTEN - KOM­PLEKS Farzam Abol­hos­se­i­ni faab@ sporten. dk

Te­lia Par­ken er uden tvivl det sted, der gør mest ondt på AaB.

I de se­ne­ste 13 kam­pe er det ble­vet til 12 ne­der­lag og én uaf­gjort, og nord­jy­der­ne har ind­kas­se­ret he­le 35 mål og kun sco­ret tre.

Om kom­plek­set i ho­ved­sta­den sad i bag­ho­ve­det på spil­ler­ne, er ik­ke til at vi­de, men an­gri­ber Lukas Spal­vis in­drøm­me­de eft er kam­pen, at hol­det blev ban­ge, da Kas­per Kusk kort in­de i an­den halv­leg score­de til 2- 2 og vend­te kam­pen for FC København, som vandt 4- 2.

» Vi før­te ved pau­sen, men vi blev ban­ge for et el­ler an­det og holdt op med at spil­le vo­res spil. De score­de eft er kun fi re mi­nut­ter og fi k selv­føl­ge­lig no­get ener­gi, og jeg tror, at det mål øde­lag­de det for os. Vi stil­le­de os tilbage der­eft er og prø­ve­de ik­ke at sco­re det tred­je mål. Det var kun de sid­ste 10 mi­nut­ter, der var ok, « sag­de Lukas Spal­vis og fort­sat­te:

» Det er li­ge me­get, at man er for­an ved pau­sen. En kamp va­rer 90 mi­nut­ter, og vi vid­ste, at det kræ­ve­de me­get hårdt ar­bej­de, men vi gjor­de det ik­ke. De hav­de brug for den pau­se, og vi fi k ik­ke gjort det, vi skul­le. Vi la­ve­de man­ge nem­me fejl i for­sva­ret, og de score­de næ­sten på al­le de­res chan­cer. Jeg tror ik­ke, de hav­de me­get me­re, men det var jo godt nok for FCK. «

Straff et for dum­me fejl

Sam­me analyse af kam­pen hav­de træ­ner Lars Søn­der­gaard, der al­drig har vun­det en Su­per­liga- kamp over FC København i Te­lia Par­ken som ch­eft ræ­ner.

» Vi var klar over, at vi skul­le spil­le med mod og ik­ke væ­re ban­ge, og det lyk­ke­des fuldt ud i før­ste halv­leg. An­den halv­leg blev en lidt an­den si­tu­a­tion, pri­mært på grund af det mål, de score­de så tid­ligt, « sag­de Lars Søn­der­gaard.

» FCK lag­de et fy­sisk hårdt tryk. De er fy­sisk ek­stremt stær­ke, og når vi spil­le­de for­bi det før­ste pres, som vi gjor­de i før­ste halv­leg, lyk­ke­des vo­res spil rig­tig, rig­tig godt. Men når man la­ver dum­me fejl, bli­ver man straff et her i Par­ken, « til­fø­je­de Lars Søn­der­gaard.

Han og AaB kan i det mind­ste glæ­de sig over, at man brød en ot­te kam­pe lang må­ltør­ke mod FC København i Te­lia Par­ken.

Lars Søn­der­gaard har sta­dig­væk sin før­ste Su­per­liga- sejr i Par­ken til­go­de.

Fo­to: An­ders Kjær­bye

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.