’’

BT - - SPORTEN - Mi­ka­el Is­hak

Jeg har i lang tid vir­ke­lig hungret eft er den­ne suc­ces­op­le­vel­se

rol­len som målsco­rer. Han fi k chan­cen og greb den, « sag­de Ran­der­stræ­ne­ren.

Sej­ren be­tød, at Randers FC pas­se­re­de Sønderjyske i po­int­ta­bel­len, og med sejr i ons­da­gens ud­sat­te kamp i Par­ken mod FCK kan Randers kon­so­li­de­re sin po­si­tion som top­hol­det FC Midtjyl­lands nær­me­ste kon­kur­rent.

» Det vil da væ­re fan­ta­stisk, hvis vi kan slut­te i top­pen og ad den vej kva­li­fi ce­re os til en af næ­ste års Eu­ro­pa Cup- tur­ne­rin­ger. Men vo­res mål­sæt­ning er be­ske­den. Med man­ge un­ge spil­le­re i trup­pen hå­ber vi at kun­ne slut­te i top seks, « sag­de an­fø­rer Chri­sti­an Kel­ler.

Hos Sønderjyske er der og­så sat ord på sæ­so­nens mål­sæt­ning.

» Selv­om vi har få­et en fi n start på sæ­so­nen og har lig­get num­mer to, er det over­le­vel­se og en ny sæ­son i Su­per­liga­en, vi går eft er. Så lig­ger vi num­mer 11, når sid­ste tur­ne­rings­kamp er spil­let i maj næ­ste år, er sæ­so­nen god­kendt, « sag­de Søn­derjyskes træ­ner Jakob Mi­chel­sen, der fra si­de­linj­en så sin midt­ba­ne­spil­ler Ada­ma Gu­ira bli­ve ud­vist.

» Den an­den ad­var­sel var OK. Til gen­gæld kan jeg ik­ke for­stå, at jeg fi k den før­ste. Men jeg har sagt und­skyld til hold­kam­me­ra­ter­ne i om­klæd­nings­rum­met eft er kam­pen. Med en spil­ler i un­der­tal i kam­pens sid­ste ti­me, var odds mod os, « sag­de Ada­ma Gu­ira.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.