Ko­ven­ding i Ho­bro- sag

Nu tror Su­per­liga- klub­ben på, at den kan be­hol­de si­ne tre po­int trods rod med Tam­bou­ras spil­le­til­la­del­se

BT - - SPORTEN - JURI­DISK FOD­BOLD Jep­pe Pe­der­sen jepp@ sporten. dk

Man har et stand­punkt, til man ta­ger et nyt. Ho­bro IK med­del­te i aft es, at de nu al­li­ge­vel tror på, at de kan be­hol­de de tre po­int fra sej­ren over AGF, som hol­det el­lers lør­dag men­te, at klub­ben vil­le ta­be på skri­ve­bor­det på grund af en pro­ce­du­re­fejl i for­bin­del­se med AGF- kam­pen.

Ho­bro IK be­kræft ede lør­dag over for BT, at klub­ben hav­de be­gå­et en gi­gan­tisk brøler ved at be­nyt­te den tid­li­ge­re Randers FC- spil­ler, Ada­ma Tam­bou­ra, i sej­ren over AGF da­gen før, selv­om spil­ler­cer­ti­fi ka­tet ik­ke var over­sendt fra den tid­li­ge­re klub. Sport­s­chef i klub­ben, Jens Ham­mer Sø­ren­sen, på­tog sig det ful­de an­svar for fa­dæ­sen, mens for­mand i klub­ben, Ste­en Juuls­gaard, for­sik­re­de, at brø­le­ren ik­ke ko­ste­de Jens Ham­mer Sø­ren­sen job­bet.

Det nord­jy­ske holds ad­vo­ka­ter brug­te imid­ler­tid he­le da­gen i går på at fi nde ud af, om de på no­gen må­de kun­ne und­gå at mi­ste de tre til­træng­te po­int.

Her har klub­ben fun­det ud af, at det ik­ke nød­ven­dig­vis er et krav, at spil­ler­cer­ti­fi ka­tet skal væ­re over­ført, før den på­gæl­den­de spil­ler kan del­ta­ge i en tur­ne­rings­kamp.

Har en god sag

» Iføl­ge § 16 stk. 4 kan det væ­re til­stræk­ke­ligt at kun­ne fø­re be­vis for, at den på­gæl­den­de spil­ler er fri­gjort af den tid­li­ge­re klub, hvil­ket er til­fæl­det. Her­u­d­over er der jævn­før § 16 stk. 1 ik­ke ta­le om et klubs­kift e i egent­lig for­stand, da Ada­ma Tam­bou­ras kon­trakt med Randers FC var op­hørt 30. ju­ni 2015. Der­for fi nder bestem­mel­ser­ne i § 16 stk. 1 må­ske slet ik­ke an­ven­del­se, da de ale­ne ved­rø­rer klubs­kift er og ik­ke ind­gå­el­se af kon­trak­ter med klub­lø­se spil- le­re, « skri­ver Ho­bro på klub­bens hjem­mesi­de.

Ho­bros ad­vo­kat, Lars Küh­nel, har på bag­grund af gårs­da­gens juri­di­ske ar­bej­de til­tro til, at Ho­bro kan be­hol­de de tre po­int, som hol­det vandt på ba­nen med en 2- 1- sejr over AGF.

» Jeg er over­be­vist om, at de tre po­int bli­ver i Ho­bro. Jeg har op­fat­tel­sen af, at Ho­bro IK har en god sag, og vi ag­ter at kø­re den he­le vej­en igen­nem sy­ste­met, « si­ger ad­vo­kat Lars Küh­nel, der bi­står med det juri­di­ske i sa­gen, til Ho­bros hjem­mesi­de.

Den en­de­li­ge re­de­gø­rel­se til DBUs di­sci­pli­nær­ud­valg bli­ver frem­sendt i dag, hvor­eft er DBU vil be­hand­le den.

Bur­de ik­ke kun­ne ske

Han ven­ter spændt på DBUs af­gø­rel­se.

» Lad os se, hvor­dan sa­gen en­der. Det er bå­de synd og ær­ger­ligt for dansk fod­bold, at så­dan no­get som det­te sker. Og og­så unød­ven­digt. Jeg ved, at Jan Laur­sen ( le­der i FC Nordsjælland, red.) i fl ere år har fo­re­slå­et DBU, at god­ken­del­se af spil­ler­cer­ti­fi ka­ter skal for­ma­li­se­res. In­tet er sket. Men mon ik­ke der kom­mer skred i tin­ge­ne nu, « si­ger Pe­ter Chri­sti­an­sen.

Der ven­tes en af­gø­rel­se i sa­gen i dag, eft er DBUs di­sci­pli­nær­ud­valg har fær­dig­be­hand­let den.

Fre­dag vandt Ho­bro 2- 1 over AGF. Så kom det frem, at man hav­de rod med spil­ler­cer­ti­fi­ka­tet for Ada­ma Tam­bou­ra, og klub­ben for­ven­te­de at ta­be kam­pen på skri­ve­bor­det. Men nu hå­ber Ho­bro IK, at man med juri­disk hjælp kan for­sva­re si­ne tre po­int over for DBUs di­sci­pli­nær­ud­valg Fo­to: Bo Amstrup.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.