Lyk­ke­lig dansk me

Bau­mei­ster sat­te per­son­lig re­kord i Co­pen­ha­gen Half Ma­rat­hon og vandt DM, mens Hakin Ulad tog sig af mæn­de­nes DM i skuff en­de tid. Mas­ser af kend­te delt­og

BT - - SPORTEN - 21,097 KM Pe­ter Fred­berg fred@ sporten. dk Fo­to: Mor­ten Ger­mund

De to dan­ske me­stre op­le­ve­de Co­pen­ha­gen Half Ma­rat­hon i den for­tæt­te­de stem­ning gen­nem ho­ved­sta­dens regn­vå­de ga­der vidt for­skel­lig.

Ab­di Hakin Ulad var skuff et og An­na Holm Bau­mei­ster jub­len­de glad.

Med ti­den 1.02,48 var han 24 se­kun­der fra sin per­son­li­ge re­kord fra sid­ste års VM i København, mens Bau­mei­ster med 1.13,34 skar he­le 45 se­kun­der af sin per­son­li­ge re­kord fra i for­å­ret i Hol­land.

» Det er ik­ke DM- gul­det, men me­re ti­den, der tæl­ler for mig, « slår Ab­di Hakin Ulad fast.

» Når min drøm var at kom­me un­der 1.02, kan jeg ik­ke væ­re til­freds. Men det var svært, når in­gen af dem, jeg løb sam­men med, var sam­ar­bejds­vil­li­ge. Jeg måt­te la­ve det he­le selv. Men nu ser jeg fremad og er me­re sul­ten og top­mo­ti­ve­ret end no­gen­sin­de. «

Bed­ste eu­ro­pæ­er

I ver­dens­fel­tet blev han nr. 16 som bedst pla­ce­re­de eu­ro­pæ­er eft er 11 lø­be­re fra Ke­nya, to fra Etio­pi­en, en fra Eri­trea og en fra Sydafrika. styr­ket min tro på en god tid i Frank­furt Ma­rat­hon 25. ok­to­ber, « si­ger hun.

» Jeg løb lidt for stærkt i star­ten og måt­te ju­ste­re tem­po­et en anel­se. På de sid­ste tre ki­lo­me­ter var jeg no­get ru­sten. Men det skal man jo væ­re. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.