’’

BT - - SPORTEN - An­na Holm Bau­mei­ster

Jeg løb lidt for stærkt i star­ten og måt­te ju­ste­re tem­po­et en anel­se. På de sid­ste tre ki­lo­me­ter var jeg no­get ru­sten. Men det skal man jo væ­re

Den sid­ste be­mærk­ning ledsa­get af en befriende lat­ter.

I den sam­le­de stil­ling blev An­na Holm Bau­mei­ster nr. 12, to plad­ser un­der den ke­ny­ansk­fød­te og dansk­gift e Kø­ge- pi­ge Syl­via Ki­be­ren­ge, der sat­te per­son­lig re­kord med 1.12,59.

Syl­via Ki­be­ren­ge ven­ter sta­dig på sit dan­ske stats­bor­ger­skab og var der­for in­gen trus­sel mod An­na Holm Bau­mei­sters DM- guld.

Til­sku­e­re i ti­tu­sind­vis skab­te en her­lig stem­ning ude på ru­ten og gav lø­ber­ne et ki­ck i reg­nen og blæ­sten.

» Vi fi k li­ge så stor op­bak­ning som un­der sid­ste års VM, « si­ger Ab­di Hakin Ulad.

An­na Holm Bau­mei­ster fulg­te op med stor ros til bå­de pu­bli­kum og ar­ran­gø­rer­ne fra Dansk At­le­tik For­bund og Spar­ta.

» Det er en lyk­ke at lø­be i så­dan en kulis­se. Det ene­ste mi­nus var den kraft ige vind, men den kan man jo ik­ke gø­re så me­get ved, « si­ger han.

Dansk At­le­tik For­bunds di­rek­tør, Jakob Lar­sen, fi k styr­ket sin tro på, at Co­pen­ha­gen Half Ma­rat­hon har en ly­sen­de frem­tid.

» Lø­bet kan bli­ve end­nu stør­re og bed­re, « si­ger han og ro­ser sam­ar­bejds­part­ner­ne Spar­ta, Sport Event Den­mark, Won­der­ful Co­pen­ha­gen og de to kom­mu­ner, København og Fre­de­riks­berg.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.