HER SKAL ’ BRA­GE

Pro­mo­tor Nis­se Sau­er­land har ram­mer­ne på plads for kam­pen mel­lem Pa­tri­ck Ni­el­sen og Ru­dy Mar­kus­sen

BT - - SPORTEN - AF­SLØ­RING Da­ni­el Re­mar da­lu@ sporten. dk

Vej­en til ’ dan­sker­bra­get’ mel­lem Pa­tri­ck Ni­el­sen og Ru­dy Mar­kus­sen er ba­net, eft er de beg­ge vandt de­res kam­pe lør­dag aft en i Fre­de­riks­havn.

Nu er det op til pro­mo­tor Nis­se Sau­er­land at få de sid­ste en­der til at mø­des, så­dan at ri­va­li­se­rin­gen mel­lem de to bok­se­re kan bli­ve af­gjort en gang for al­le i rin­gen. samt hvor den skal bok­ses.

Iføl­ge BTs op­lys­nin­ger har pro­mo­to­ren læn­ge ar­bej­det med tre da­to­er, men han har nu be­stemt sig for, at ’ dan­sker­kam­pen’ skal bok­ses lør­dag 12. de­cem­ber. Og skal man tro de folk, BT var i kon­takt med, bli­ver det fans i ho­ved­stads­om­rå­det, som får glæ­de af den me­get om­tal­te bok­se­kamp.

Så­le­des skal op­gø­ret iføl­ge BTs op­lys­nin­ger af­vik­les i Brøndby Hal­len, hvor par­ter­ne for­ven­ter at kun­ne fyl­de he­le hal­len med bok­se­fans.

Har væ­ret i Las Ve­gas

BT vil­le ger­ne ha­ve be­kræft et oplys­nin­ger­ne om bå­de da­to og sted hos Nis­se Sau­er­land, men ty­ske­ren har i we­e­ken­den væ­ret i Las Ve­gas og føl­ge stal­dens en­gel­ske bok­ser Ge­or­ge Groves, der tab­te sin VM- kamp til sven­ske­ren Ba­dou Ja­ck.

Ty­ske­ren op­ly­ser dog gen­nem sin pres­se­af­de­ling, at han for­ven­ter at off ent­lig­gø­re al­le de­tal­jer om den stort an­lag­te bok­se­be­gi­ven­hed om få uger.

» Pa­tri­ck og Ru­dy kla­re­de beg­ge de­res sid­ste test i fl yven­de stil, og nu er det tid til det store brag. Pa­tri­ck Ni­el­sen vs. Ru­dy Mar­kus­sen er en kæm­pe be­gi­ven­hed i Dan- mark. Den har po­ten­ti­a­let til at bli­ve den stør­ste kamp mel­lem to dan­ske bok­se­re i ny­e­re tid, « for­tæl­ler Nis­se Sau­er­land og til­fø­jer:

» Der er ik­ke kær­li­ge fø­lel­ser mel­lem de to, og det vil gi­ve det he­le end­nu me­re kol­o­rit. Vi kom­mer til at off ent­lig­gø­re en da­to, og hvor den skal bok­ses i de kom­men­de uger. «

Dår­li­ge min­der

For Ru­dy Mar­kus­sen vil gen­sy­net med Brøndby Hal­len må­ske væk­ke nog­le dår­li­ge min­der. Det var nem­lig her, at han tab­te sin VM- kamp til Bri­an Ma­gee i 2012. Men det af­vi­ser den 38- åri­ge bok­ser .

» Det er jeg li­geg­lad med. Hvis det bli­ver de­r­in­de 12. de­cem­ber, er jeg og­så klar til det. Jeg har al­le­re­de træ­net på at mø­de Pa­tri­ck i to må­ne­der og er ik­ke ban­ge for at mø­de ham no­gen ste­der, « si­ger Ru­dy Mar­kus­sen. Ru­dy Mar­kus­sen for­tal­te eft er s t æ v - net i Fre­der i k s - havn, at han har u n d e r - skre­vet sin del af kon­trak­ten i for- hold til kam­pen mod Pa­tri­ck Ni­el­sen.

Omvendt har Pa­tri­ck Ni­el­sen end­nu ik­ke sat sin sig­na­tur på en aft ale.

Bok­se­rens ma­na­ger, Si­mon Lundt, op­ly­ser til BT, at han slet ik­ke er be­gyndt at for­hand­le med Nis­se Sau­er­land om kam­pen, og at det øko­no­mi­ske ud­byt­te til Pa­tri­ck Ni­el­sen der­med ik­ke har væ­ret dis­ku­te­ret med ty­ske­ren.

an kan da hel­ler ik­ke for­tæn­ke den 24- åri­ge bok­ser i, hvis han vil sik­re sig en god aft ale rent øko­no­misk. Så­le­des har det tid­li­ge­re væ­ret frem­me, at Ru­dy Mar­kus­sen sco­rer om­kring 750.000 kro­ner for at mø­de Pa­tri­ck Ni­el­sen.

Det ser der­med ud til, at det er Pa­tri­ck Ni­el­sens øko­no­mi­ske for­hold, der li­ge nu blo­ke­rer for, at det dan­ske bok­se­brag bli­ver en­de­ligt be­kræft et. Bå­de Pa­tri­ck Ni­el­sen ( øverst) og Ru­dy Mar­kus­sen gjor­de de­res

pligt ved Nor­dic Fight Night, og nu har Nis­se Sau­er­land ( tv.) bå­de da­to og kamp­plads klar til

dan­sker­bra­get. Fo­to: Tho­mas Sjørup og Mat­hi­as Løv­gre­en Bo­je­sen

MANDAG 14. SEP­TEM­BER 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.