Dan­ske resultater i Fre­de­riks­havn

BT - - SPORTEN -

Mi­cki Ni­el­sen i slag­ud­veks­ling

Den ube­sej­re­de dan­sker fi k sin sag for mod ar­gen­ti­ne­ren Alejan­dro Val­o­ri, der kom bul­dren­de fra start. De to cru­i­ser­væg­te­re byt­te­de man­ge slag un­der­vejs i en un­der­hol­den­de kamp, men det var dog Mi­cki Ni­el­sen, som vandt slags­må­let, da han send­te Val­o­ri halvvejs ud af rin­gen i fj er­de om­gang. Den kom ar­gen­ti­ne­ren sig ik­ke over, og han lod sig tæl­le ud af kam­p­le­de­ren. da­lu

Ta­lent med mon­ster- kno­ck­out

Han bok­ser af en el­ler an­den grund al­tid som en af de før­ste på kor­tet ved Nor­dic Fight Night. Det er en skam, for der er man­ge til­sku­e­re, som ik­ke får smag for 24- åri- ge Ras­hid Kas­sems kva­li­te­ter. Den ube­sej­re­de let­væg­ter fort­sat­te sej­rs­ræk­ken, da han send­te ita­li­e­ne­ren Pri­o­re i gul­vet i an­den om­gang. Sej­ren må eft er­hån­den gi­ve Team Sau­er­land mod på at prø­ve Kas­sem af mod end­nu stær­ke­re mod­stand. da­lu

Khat­tab tilbage med po­int­sejr

Ab­dul Khat­tab var igen oven­på, eft er han bok­se­de sin før­ste kamp si­den sit ne­der­lag på Fre­de­riks­berg tid­li­ge­re på året. Her tab­te Khat­tab, da han plud­se­lig løb tør for ener­gi og sej­le­de rundt i rin­gen. Han hav­de dog ri­ge­ligt med kræft er i Fre­de­riks­havn og vandt en sik­ker po­int­sejr mod Istvan Kiss fra Un­garn. da­lu

Ceylan tæt­te­re på ti­telkamp

Den­nis Ceylan hav­de brug for en sejr, hvis han skul­le fort­sæt­te med at gø­re sig håb om en EM- kamp i fj er­vægt. Og Den­nis Ceylan le­ve­re­de, da han tog en po­int­sejr mod El­vis Gu­il­len fra Ni­ca­ragua. Nu må Aar­hus- bok­se­ren sæt­te sin lid til pro­mo­tor Nis­se Sau­er­land, der har ud­talt, at han ar­bej­der på at skaff e Ceylan en ti­telkamp in­den for over­sku­e­lig frem­tid. da­lu

Pa­tri­ck Ni­el­sen i top­form

Den 24- åri­ge bok­ser le­ve­re­de no­get af det bed­ste boksning i et par år mod Sa­mir Bar­bosa fra Bra­si­li­en. Al­le­re­de i an­den om­gang send­te han Bar­bosa i gul­vet med et hook til tin­din­gen, og i fj er­de om­gang stop­pe­de han bra­si­li­a­ne­ren de­fi ni­tivt med et dybt stød til ma­ven. Nu kan Pa­tri­ck Ni­el­sen så en­de­lig be­gyn­de at kon­cen­tre­re sig om at mø­de Ru­dy Mar­kus­sen. da­lu

Mar­kus­sen er sta­dig ’ Hard Hit­ter’

Ru­dy Mar­kus­sen gjor­de kort pro­ces i sit co­me­ba­ck eft er tre års bok­se­pau­se, da han kno­ck­ou­te­de Ra­ma­zi Go­gi­chas­hvi­li fra Ge­or­gi­en al­le­re­de i før­ste om­gang. Sej­ren vi­ste, at han fort­sat be­sid­der slagstyr­ken, men den gav ik­ke et bil­le­de af, hvor stærk Ru­dy Mar­kus­sen er over en hel kamp. Nu er han tilbage, og Ru­dy Mar­kus­sen fort­sæt­ter med at for­be­re­de sig på at mø­de Pa­tri­ck Ni­el­sen. da­lu

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.