’’

BT - - SPORTEN - Lars Bon­de

Der er in­gen tvivl om, at Jakob Fuglsang har kap­ta­jn- drøm­me i Asta­na, men der er in­tet, der ty­der på, at han vin­der en po­di­e­plads i en Grand Tour i øje­blik­ket, og der er plads til for­bed­rin­ger

Men min­dre kan må­ske og­så gø­re det for dan­ske­ren. For som si­tu­a­tio­nen ser ud ef­ter et år uden sej­re over­ho­ve­det, kan fo­kus for Jakob Fuglsang lig­ge me­re på at skaf­fe eta­pe­sej­re end at for­føl­ge drøm­men Tou­ren. Det er ik­ke re­ne kla­tre­re. re Jakob Fuglsangs mu­lig­he­der for om at bli­ve kap­ta­jn i et Grand TourA­sta­na- hol­det er uhyg­ge­lig løb.stærkt Man skal og­så kun­ne kø­re en hæat vir­ke­lig­gø­re drøm­men om at bli­og in­de­hol­der blandt an­dre sid­ste der­lig en­kelt­start og væ­re i stand til ve kap­ta­jn for Asta­na un­der næ­ste » Jeg ved, at kap­ta­jn- rol­len be­tyårs Tour de Fran­ce- vin­der, Vin­cen­zo at kla­re bro­sten, el­ler hvad der el­lers års Tour de Fran­ce. Men dan­ske­rens der min­dre for ham li­ge nu, og han Ni­ba­li, det­te års Vu­el­ta a Es­pañakom­mer af ud­for­drin­ger. Og det er kap­ta­jn- drøm­me i en Grand Tour fo­ku­se­rer fuldt ud på at få nog­le vin­der, Fa­bio Aru, og num­mer tre i vig­tigt for min mo­ti­va­tion, at jeg har kan dog ha­ve lange ud­sig­ter, hvis eta­pe­sej­re. Han vil hel­le­re kø­re for det­te års Giro d’Ita­lia, Mi­kel Lan­da. mu­lig­he­den for at kø­re min egen man skal tro Lars Bon­de. Asta­na, hvor der er mu­lig­hed for Og så er der dan­ske Jakob Fuglsang, chan­ce, « sag­de Jakob Fuglsang til BT » Der er in­gen tvivl om, at Jakob at vin­de cy­kel­løb, end han vil væ­re der har luf­tet øn­sker om at bli­ve i juli kort før sin to års for­læn­gel­se Fuglsang har kap­ta­jn- drøm­me i kap­ta­jn på et min­dre hold. Jeg tror, kap­ta­jn for Asta­na i en Grand Tour – med Asta­na. Asta­na, men der er in­tet, der ty­der han vil få chan­cen i Asta­na i min­dre helst i Tour de Fran­ce. på, at han vin­der en po­di­e­plads i løb i frem­ti­den, hvor han godt kan

» Tou­ren pas­ser mig bedst, selv en Grand Tour i øje­blik­ket, og der skaf­fe en fem­te­plads for ek­sem­pel, om jeg ved, at det og­så er her, der er plads til for­bed­rin­ger. Han kø­rer hvis hol­det får brug for det. Men det er størst kon­kur­ren­ce. Men det er for et af de stør­ste hold i ver­den, og bli­ver ik­ke som ab­so­lut kap­ta­jn i en en me­re kom­plet ryt­ter, der vin­der de an­dre ryt­te­re på hol­det træk­ker Grand Tour, « si­ger han.

Jakob Fuglsangs nu­væ­ren­de for­fat­ning er ik­ke til en kap­ta­jn­rol­le for Asta­na i en Grand Tour, me­ner Lars Bon­de, der er sport­s­chef i DCU.

Lange ud­sig­ter

Da bå­de Vin­cen­zo Ni­ba­li og Fa­bio Aru er ita­li­e­ne­re, har de stort fo­kus på Giro d’Ita­lia, hvil­ket kan for­bed-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.