Døds­bi­list til­talt for at kø­re igen

45- årig er nu igen un­der an­kla­ge for ulov­lig kør­sel

BT - - NYHEDER - Bir­ger A. Andersen BAA@ bt. dk Fo­to: Uff e Weng/ Pri­vat­fo­to

RETS­SAG

En 45- årig sprit­bi­list, der i novem­ber 2013 kør­te den 13- åri­ge sko­led­reng Ale­xan­der Pe­der­sen ihjel i Fre­de­riks­værk i Nordsjælland med en al­ko­hol­pro­mil­le på 1,44, skal igen i ret­ten.

Den­ne gang er han dog ik­ke til­talt for spri­ri­tus­kør­sel, som han tre gan­ge tid­li­ge­re er dømt for. Nu gæl­der til­ta­len ’ kun’ kør­sel i fra­ken­del­ses­ti­den, eft er at ret­ten sid­ste år be­slut­te­de at ta­ge kø­re­kor­tet fra ham i 10 år.

» Min kli­ent er ble­vet til­talt ale­ne på bag­grund af et en­kelt vid­neud­sagn. Det er en fryg­te­lig sag, hvor by­en er delt i to lej­re om hans per­son. Man­ge ha­der ham in­der­ligt, selv om han for længst har ud­stået sin straf. Han bor sta­dig med sin sam­le­ver og de­res børn i Fre­de­riks­værk, hvor og­så hans far bor, « for­tæl­ler den 45- åri­ge mands for­sva­rer - ad­vo­kat Pe­ter Hjør­ne - til BT .

» En vid­ne fra den grup­pe, der ik­ke vil ham det godt, har for­talt po­li­ti­et, at han blev set kø­re for­an sin bo­lig i Fre­de­riks­værk 6. marts i år kl. 09.15 i sam­le­ve­rens bil. Til imø­de­gå­el­se af den på­stand fra et en­kelt vid­ne kan vi fø­re en ræk­ke vid­ner, der kan be­kræf­te, at han på det tids­punkt lå i sin seng - det er ko­nen, to børn og en god ven, « til­fø­jer Pe­ter Hjør­ne.

Iføl­ge ad­vo­ka­ten er den tid­li­ge­re døm­te sprit­bi­list me­get in­dig­ne­ret over be­skyld­nin­gen om kør­sel i fra­ken­del­ses­ti­den, som han me­ner bun­der i et hævn- mo­tiv.

Den 45- åri­ge mand blev eft er sin død­brin­gen­de spri­tus­kør­sel idømt to års fængsel. Først ved by­ret­ten i Hil­le­rød, og si­den stad­fæ­ste­de Østre Lands­ret straff en.

Den 13- åri­ge Ale­xan­der Pe­der­sen kom cyk­len­de ad cy­kel­stien langs Hil­le­rød­vej i Fre­de­riks­værk om aft enen 18. novem­ber 2013, da den be­ru­se­de bi­list plud­se­lig mi­ste­de her­re­døm­met over sin sor­te Opel og drø­ne­de ind over cy­kel­stien, hvor han ram­te og dræb­te sko­led­ren­gen.

In­den døds­kørs­len hav­de han druk­ket fl ere snap­se- kyl­lin­ger - den se­ne­ste købt på en tank­sta­tion blot fem mi­nut­ter før den fa­ta­le ulyk­ke.

SA­GEN KORT

Un­der an­kesa­gen til­bød han at fl yt­te fra Fre­de­riks­værk, men si­den har han skift et me­ning.

» Han har al­tid bo­et i Fre­de­riks­værk, hans børn går i skole der, og hans far bor der og­så. Og nu me­ner et vid­ne i by­en alt­så at ha­ve set ham kø­re igen, « si­ger ad­vo­kat Pe­ter Hjør­ne.

Den nye sag kom­mer for Ret­ten i Hil­le­rød se­ne­re på må­ne­den. Mandag 18. novem­ber 2013: 13- åri­ge Ale­xan­der Pe­der­sen var på cy­kel på vej til sin mor­mor, hvor han skul­le spi­se. På vej­en der­hen bra­ge­de en sprit­bi­list ind i ham, mens han cyk­le­de på cy­kel­stien. En 43- årig mand fra Fre­de­riks­værk blev an­holdt og va­re­tægts­fængs­let i sa­gen. Lør­dag 23. novem­ber: Fa­mi­lie, ven­ner og klas­se­kam­me­ra­ter fra Fre­de­riks­værk Skole strøm­me­de til be­gra­vel­se Vin­de­rød Kir­ke. Over 200 men­ne­sker mød­te op. 16. de­cem­ber 2013: Sprit­bi­li­sten fi k to års fængsel for uagt­somt mand­drab. Han an­ke­de dom­men. 16. ju­ni 2014: Østre Lands­ret stad­fæ­ste­de dom­men på to års fængsel.

13- åri­ge Ale­xan­der Pe­der­sen blev for snart to år si­den dræbt af en sprit­bi­list, der nu står til­talt for at kø­re bil i fra­ken­del­ses­ti­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.