Re­ducér dit ind­tag af mæt­tet fedt med tre lækre ret­ter

BT - - NYHEDER -

Af Git­te Holm Vi dan­ske­re spi­ser for me­get mæt­tet fedt. Fak­tisk spi­ser vi iføl­ge rap­por­ten ” Dan­sker­nes kostva­ner 2011- 2013” en tred­je­del me­re end an­be­fa­let, og det kan på­vir­ke hel­bre­det i en ne­ga­tiv ret­ning, hvis vi ik­ke æn­drer stra­te­gi og får styr på fedt­ba­lan­cen. Iføl­ge ko­strå- de­ne bør vi højst få 10 pro­cent af vo­res ener­gi­ind­tag fra mæt­tet fedt, mens vi må få 10- 20 pro­cent mo­nou­mæt­te­de fedt­sy­rer og 5- 10 pro­cent fle­ru­mæt­te­de fedt­sy­rer. Pro­ble­met for os dan­ske­re er ge­ne­relt ik­ke mæng­den af fedt, men der­i­mod må­den vi for­de­ler vo­res fedt på. Med an­dre ord skal vi ha­ve min­dre mæt­tet fedt og me­re umæt­tet fedt. For man­ge lig­ger ud­for­drin­gen i at fin­de sun­de­re al­ter­na­ti­ver, hvor man får fle­re af de umæt­te­de fedt­sy­rer på ba­nen, men det er fak­tisk ik­ke så svært som man­ge tror. Vi har fun­det tre lækre ret­ter, hvor du får godt med det sun­de, umæt­te­de fedt – og min­dre af det mæt­te­de fedt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.