Det er sundt at ar­bej­de

BT - - DEBAT - ANGST OG DE­PRES­SION Is­høj Ar­bejds­mil­jø­chef i Dansk Ar­bejds­gi­ver­for­e­ning LE­DI­GE FÅR STRESS

Chri­sti­na So­de Ha­slund

BT skrev i går, at ’ Job­bet ud­lø­ser angst og de­pres­sion’. Iføl­ge en rap­port fra Sund­heds­sty­rel­sen er psy­ki­ske li­del­ser blandt de syg­dom­me, der oft est sen­der dan­ske­re på før­tids­pen­sion.

Li­del­ser som angst og de­pres­sion skal ta­ges al­vor­ligt. Men det er for­kert at gi­ve ar­bejds­li­vet skyl­den for, at så man­ge dan­ske­re li­der af psy­ki­ske syg­dom­me. Der er sjæl­dent én klar år­sag til psy­ki­ske li­del­ser. Ar­bej­det kan væ­re en del af pro­ble­met, men står sjæl­dent ale­ne. Sam­funds­for­hold og pri­vat­li­vet er li­ge så vig­ti­ge fak­to­rer.

BT kom­mer selv med 10 go­de råd om, hvor­dan man hol­der sig men­talt sund. Rå­de­ne pe­ger blandt an­det på, at søvn, sund kost, mo­tion og et godt so­ci­al­liv er helt af­gø­ren­de fak­to­rer. Men­tal sund­hed hand­ler alt­så i høj grad om, hvor­dan vi hver især væl­ger at leve vo­res liv uden for ar­bej­det. Vi har og­så selv et an­svar for at hol­de os sun­de og ra­ske.

Og for langt de fl este er det sundt at ar­bej­de. 9 ud af 10 dan­ske­re er til­fred­se med de­res ar­bej­de, vi­ser tal fra EU- Kom­mis­sio­nen. Det er fl ere end i no­get an­det land i Eu­ro­pa. Forsk­nings­re­sul­ta­ter ty­der des­u­den på, at bå­de det fy­si­ske og psy­ki­ske hel­bred bli­ver styr­ket af at ar­bej­de – og at hel­bre­det bli­ver for­rin­get af at stå uden ar­bej­de.

Re­gi­na Hil­lerup

Le­di­ge, som på­læg­ges det ene job­søg­nings­kur­sus eft er det an­det, og som ud­sæt­tes for myn­dig­he­der­nes evi­ge kon­trol, ri­si­ke­rer at få en kro­nisk syg­dom og at bli­ve in­va­li­de. Den evi­ge kon­trol og mistæn­ke­lig­gø­rel­se fra job­cen­tre­nes si­de, når sy­ge er sy­ge­meld­te i for lang tid, el­ler når le­di­ge er le­di­ge i for lang tid, får man­ge til at bry­de sam­men af stress.

Ni ud af ti dan­ske­re er til­fred­se med de­res ar­bej­de. Fo­to: Si­mon Knud­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.