Ja, bom­ber ska­ber fl ygt­nin­ge

BT - - DEBAT - RITT BJER­RE­GAARD

Tidl. EU- kom­mis­sær og mi­ni­ster ( S)

en del af an­sva­ret for de man­ge fl ygt­nin­ge. Det er klart, at når man bom­ber i om­rå­der, så kom­mer der fl ygt­nin­ge. Når kri­gen træk­ker ud, og vi og an­dre lan­de del­ta­ger i den, er der en sam­men­hæng mel­lem mæng­den af fl ygt­nin­ge og kri­gen. Det har slå­et mig, at det ik­ke i til­stræk­ke­lig grad er ble­vet truk­ket frem. Det har væ­ret no­get med, at der var en krig et sted, som vi i øv­rigt delt­og i, og så var der nog­le fl ygt­nin­ge, men at der klart er en

VI BÆ­RER SELV

sam­men­hæng, sy­nes jeg ik­ke, har væ­ret frem­me i de­bat­ten.

når der er krig som i Irak, Li­by­en og Sy­ri­en, og der­for vil det væ­re klogt, når man ind­går i den slags kri­ge som land, og­så at tæn­ke igen­nem, at det be­ty­der man­ge fl ygt­nin­ge. Flygt­nin­ge­strøm­me­ne vil­le jo ik­ke ha­ve væ­ret så store, hvis man ik­ke hav­de ført krig. Nog­le vil­le der selv­føl­ge­lig ha­ve væ­ret, men slet ik­ke i de mæng­der, som vi nu ser det. Som krigs­før­en­de na­tion må man fi nde ud af at hjæl­pe i nær­om­rå­der­ne, og det er man nødt

DER KOM­MER FLYGT­NIN­GE,

til at af­sæt­te pen­ge til, for el­lers kan nær­om­rå­der­ne over­ho­ve­det ik­ke lø­se op­ga­ven. Der er jo mil­li­o­ner af fl ygt­nin­ge, der le­ver un­der me­get dår­li­ge for­hold.

den for­bin­del­se for­ka­ste­ligt, at man ik­ke gen­nem­fø­rer en un­der­sø­gel­se af Irak- kri­gen, som man har gjort i de fl este an­dre lan­de, der var in­vol­ve­ret i Irak. Det er me­get kort­sy­net, at man ik­ke får redt det ud og la­der kom­mis­sio­nen fær­dig­gø­re sit ar­bej­de, for det har stor be­tyd­ning for, på hvil­ket grund­lag vi i frem­ti­den be­slut­ter os for krigs­del­ta­gel­se.

DET ER I

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.