Nej, vi dæm­per fl ygt­nin­ge­strøm

BT - - DEBAT - KRI­STI­AN JEN­SEN

Uden­rigs­mi­ni­ster, Ven­stre

og an­dre lan­de hav­de ta­get ini­ti­a­tiv til at få brem­set IS, vil­le end­nu fl ere væ­ret ble­vet nødt til at fl yg­te væk fra Sy­ri­en og Irak. Så vil­le end­nu fl ere des­u­den væ­re om­fat­tet af et brutalt sty­re, hvor re­li­gi­øse mi­no­ri­te­ter bli­ver for­fulgt, og man bru­ger hals­hug­ning og voldtægt af kvin­der som vå­ben. Det er en naiv til­gang, at der ik­ke var kom­met fl ygt­nin­ge som nu, hvis IS hav­de få­et lov til at bre­de sig. Så vil­le ik­ke ba­re Iraks og Sy­ri­ens, men en

HVIS IK­KE DAN­MARK

STATS­MI­NI­STE­REN

lang ræk­ke an­dre lan­des, in­klu­siv Dan­marks, sik­ker­hed væ­re tru­et. Så det ska­ber fl ygt­nin­ge, når der er krigszo­ner som i Irak og Sy­ri­en, men det ska­ber et end­nu vær­re re­gi­me hu­ma­ni­tært, hvis man la­der IS bre­de sig. Jeg er stolt over, at Dan­mark har bi­dra­get så ak­tivt. Jeg hå­ber bå­de, at det kan ved­bli­ve, og at vi kan styr­ke ind­sat­sen.

in­ter­na­tio­na­le ko­a­li­tion gik ind, var de før­ste fl ygt­nin­ge på vej, for der var en krig i gang mel­lem IS og det sy­ri­ske re­gi­me. Og ja, al­le eu­ro­pæ­i­ske lan­de tæn­ker i de

AL­LE­RE­DE FØR DEN

her da­ge, at det hav­de væ­ret rart at ha­ve væ­ret bed­re for­be­redt, og der­for eva­lu­e­rer vi lø­ben­de, hvad vi kan gø­re an­der­le­des. Nu skal vi ha­ve EUs yd­re græn­ser til at fun­ge­re, så man der vur­de­rer, hvem der skal ha­ve op­hold­stil­la­del­se og asyl­sta­tus, og hvem der skal sen­des tilbage, for­di de er øko­no­mi­ske mi­gran­ter.

har del­ta­get i en ind­sats, har vi haft et nø­je be­slut­nings­grund­lag. Bag­grun­den for den dan­ske krigs­del­ta­gel­se i Irak var gan­ske klar og er lagt helt åbent frem i be­slut­nings­for­sla­get fra 2003.

HVER GANG VI

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.