Lidt for smart – og klart ulov­ligt

ME­NER

BT - - DEBAT -

Der var ta­le om plan­lagt og sy­ste­ma­tisk lov­brud, da so­ci­al­rå­d­gi­ve­re i Oden­se Kom­mu­ne i som­mer blev på­lagt at luk­ke en ræk­ke sa­ger om ud­sat­te børn - ale­ne med det for­mål at spa­re pen­ge. Det kon­klu­de­rer en ek­stern kon­su­len­trap­port, som den po­li­tisk an­svar­li­ge rå­d­mand Sus­an­ne Crawley Lar­sen ( R) præ­sen­te­re­de i går. DEN BRØDEBETYNGEDE RÅ­D­MAND med­del­te ved sam­me lej­lig­hed, at for­valt­nin­gens ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør fra­træ­der sin stil­ling med øje­blik­ke­lig virk­ning. Ik­ke for­di han er per­son­ligt an­svar­lig, kun­ne man for­stå, men for­di rå­d­man­den ik­ke læn­ge­re har til­lid til ham. Med sig får den de­tro­ni­se­re­de di­rek­tør en godt­gø­rel­se sva­ren­de til tre års løn.

Alt i alt en trist sag, hvor man kun kan ån­de let­tet op, for­di so­ci­al­rå­d­gi­ver­ne ik­ke nå­e­de at luk­ke de 180 sa­ger, som de fi k besked på. I ste­det sat­te de hæ­le­ne i, Fol­ke­tin­gets Om­buds­mand gik ind i sa­gen, po­li­ti­ker­ne våg­ne­de en­de­lig op, og i går kom så den ek­ster­ne re­de­gø­rel­se. DET LIG­GER LI­GE for at har­ce­le­re over en pil­rå­d­den for­valt­nings­kul­tur, hvor øko­no­mi­ske hen­syn blev sat over den in­di­vi­du­el­le vur­de­ring af ud­sat­te børn og fa­mi­li­ers be­hov. Di­rek­tø­ren er nu spar­ket ud, men en ræk­ke af kom­mu­nens po­li­ti­ke­re, der un­der­vejs blev ori­en­te­ret om spa­re­ma­nøv­ren uden at re­a­ge­re, bæ­rer og­så et an­svar og bør ta­ge ved læ­re af sa­gen. Hallo! Det var bør­ne­ne, je­res al­ler­sva­ge­ste bor­ge­re, der nær var ble­vet svigtet. DET ER MU­LIGT, at Oden­se Kom­mu­ne - som man­ge an­dre kom­mu­ner - fat­tes pen­ge og skal spa­re. Og­så på bør­ne­bud­get­tet. Men det er ik­ke et ’ go’ til at be­gå lov­brud. Den ak­tu­el­le sag fra Oden­se bør væ­re et wa­ke up call til al­le an­svar­li­ge om at få styr på pro­ce­du­rer­ne i sags­be­hand­lin­gen. An­det kan vi ik­ke væ­re be­kendt. Det kan væ­re nød­ven­digt at spa­re, men Oden­se- mo­del­len er ik­ke værd at eft er­lig­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.