BRAN­DING EL­LER BRAND­SLUK­NING

Flygt­nin­ge­de­bat­ten i Dan­mark de­ler van­de­ne i en grad, så ver­dens­sam­fun­det ryn­ker på næ­sen

BT - - DEBAT -

’’ Sven­sker­ne er i tvivl om, hvor­vidt de vil an­be­fa­le Hel­le Thor­ningS­ch­midt til den post. Øh, ja... De er sik­kert ik­ke de ene­ste.

Så var der den om kom­mu­nen, der ger­ne vil­le bran­de sig, som det hed­der. Og brænd­te en halv mil­li­on kro­ner af på at få Dan­ne­brog til kaj og dron­ning Mar­gret­he med ge­mal på land­gangs­bro­en. OP­PE I VI­BORG har de in­gen havn, men for­læn­ger hel­le­re land­gangs­bro­en til fl ygt­nin­ge­strøm­mens be­hov for at lan­de tørsko­et på tryg­he­dens land­jord. Med en land­spo­li­tisk op­po­ne­ren­de Ven­stre- mand som vi­ce­borg­me­ster. Jens Ro­h­de skrev i we­e­ken­den på sin Fa­ce­book- pro­fi l: ’ Martin Hen­rik­sen ( DF, red.) si­ger på tv, at kom­mu­ner­ne er vold­somt pres­se­de og ik­ke kan føl­ge med og der­for ik­ke kan rum­me fl ere fl ygt­nin­ge. Som vi­ce­borg­me­ster i Vi­borg Kom­mu­ne vil jeg ger­ne un­der­stre­ge, at vi på in­gen må­de fø­ler os pres­set. Vi står med en op­ga­ve, og den ta­ger vi på os med glæ­de.’ MAN KUN­NE OG­SÅ spo­le tilbage til den pen­sio­ne­re­de em­beds­mand i Gen­toft e, der ik­ke var så me­get for fl ere fl ygt­nin­ge, for­di han nok men­te, man hav­de ta­get sin tørn i vil­lakvar­te­rer­ne nord for København. Som han ud­tal­te for ny­lig: ’ Gen­toft e har i for­vej­en en me­get stor an­del af tred­jelands­ud­læn­din­ge, fak­tisk stør­re end no­gen an­den kom­mu­ne i Dan­mark. Det er godt nok au pair­pi­ger og diplo­ma­ter man­ge af dem, men ba­re for at si­ge, at det jo ik­ke er så­dan, at vi er frem­med­fj end­ske her i kom­mu­nen.’ NO­GEN­LUN­DE I DET spænd be­fi nder re­to­rik­ken sig for øje­blik­ket. I det frå­den­de so­ci­a­le me­di­e­hav er den så­mænd me­get vær­re end i Gen­toft e. Og på god­heds­si­den på højde med og end­nu me­re pro­ak­tiv end Jens Ro­h­de- ver­sio­nen. Gi­vet­vis ik­ke så høj så­kaldt bran­ding­vær­di i Vi­borg­mo­del­len som i den med. Og mens re­ge­rin­gen fra stats­mi­ni­ste­ren, over in­te­gra­tions­mi­ni­ste­ren, ju­stits­mi­ni­ste­ren og op­po­si­tions­le­de­ren ik­ke sy­nes at ha­ve syn­der­lig travlt med at bran­de Dan­mark i in­ter­na­tio­nal for­stand, er der gå­et for el­ler imod kvo­ter og for­de­lings­nøg­le i EU i den. Som der gi­vet­vis og­så er i dansk sam­men­hæng. Alt­så, de har ik­ke så me­get plads i Gen­toft e, for­stås. OVENI FOR­SØ­GER MAN sig fra bå­de re­ge­rings­si­de og op­po­si­tio­nens stør­ste par­ti at bran­de sig på den helt store glo­ba­le sce­ne ved at brin­ge den ny­li­ge stats­mi­ni­ster og nu desa­voue-

Kurt Lassen, Er det et pro­blem at af­skaff e fat­tig­doms­græn­sen? re­de op­po­si­tions­le­der i spil som he­le ver­dens fl ygt­nin­ge­høj­kom­mis­sær i FN- re­gi. Sven­sker­ne er i tvivl om, hvor­vidt de vil an­be­fa­le Hel­le Thor­ning- Sch­midt til den post. Øh, ja. De er sik­kert ik­ke de ene­ste. Alt imens en højt­stå­en­de tid­li­ge­re dansk me­di­e­guru hos det to­ne­an­gi­ven­de ame­ri­kan­ske net­me­die Huf­fi ng­ton Post, Jim­my May­mann, ud­ta­ler: ’ AME­RI­KA­NER­NE SER MIS­BIL­LI­GEN­DE på det, der sker i Dan­mark. Det er klart, at kon­se­kven­sen af at for­sø­ge at sæt­te et hegn om Dan­mark og si­ge, at Dan­mark kun er for dan­ske­re, er et sig­nal, som vil få man­ge ve­lud­dan­ne­de og in­nova­ti­ve men­ne­sker til at væl­ge Dan­mark fra.’ MA­JESTÆTEN HAR VIST sagt far­vel til be­sæt­nin­gen på Dan­ne­brog for i år. Fla­get er strø­get og tid til at gå i dok. Må­ske det li­ge kan nås at ban­ke mo­to­rer­ne i om­drej­nin­ger og sæt­te kur­sen over At­lan­ten in­den de store ef­ter­års­storme. Pas­se­re Li­ber­ty Island med Fri­heds­gu­din­den og læg­ge til i New York. Må­ske Oba­ma el­ler FN kan se en vær­di i be­sø­get. El­ler det lil­le land højt mod nord kan - og selv pun­ger ud for tu­ren. Kald det ba­re bran­ding. El­ler brand­sluk­ning...

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.