Kan du for­stå, at nog­le dag­pen­ge­mod­ta­ge­re kun vil ta­ge job, som de sy­nes er sjove?

BT - - DEBAT - På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 12.20 TRIST UD­VIK­LING På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 12.38 DRØM­ME OG VIR­KE­LIG­HED På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 12.46 DAG­PEN­GE ER FOR HØ­JE På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 12.51 FLEST LE­DI­GE KÆM­PER På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 12.5

Nej

Tri­ne Lar­sen

Sø­ren H. Mik­kel­sen

Ma­le­ne Sø­ren­sen

Poul Erik Aa­gaard

Chri­sti­na Andersen

Ste­fan Stan­cescu

Ja

1.203 stem­mer på bt. dk

DRØMM­EJOB TIL AL­LE? Det vil da væ­re me­ga læk­kert, hvis al­le kun­ne få drømm­ejob­bet, men så­dan er det nu ik­ke ude i den vir­ke­li­ge ver­den. Det er trist, at vo­res vel­færds­sam­fund har ud­vik­let sig til det­te. Dren­gen er jo helt væk. Jeg kan sag­tens for­stå ham, men der er for­skel på drøm­me og vir­ke­lig­hed. Jeg er på dag­pen­ge og vil helst ha­ve et job, jeg er ud­dan­net til, men hvis det ik­ke kan la­de sig gø­re, må jeg sø­ge an­dre ve­je. Det er et klok­ke­klart ek­sem­pel på, at dag­pen­gey­del­sen er for høj. End­nu en idi­ot, der sæt­ter an­dre i dår­ligt lys. Kun­ne me­di­er­ne ik­ke snart sæt­te fo­kus på al­le dem, der kæm­per for at få et job? Vi har ret til dag­pen­ge, hvis vi er nødt til at få dem. Men det skal ik­ke væ­re en livs­stil.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.