’ JEG KAN IK­KE

Ulyk­ker­ne væl­ter ned over Bonnie Cleo Andersen, der i we­e­ken­den bå­de mi­ste­de sin kæ­re­ste og sin bed­ste ven

BT - - NYHEDER - Sø­ren Kjel­l­berg Is­høy sris@ bt. dk chqv@ bt. dk Jo­nas Siv­kær Pet­ter­sen pett@ bt. dk dann@ bt. dk Bonnie Cleo Andersen Met­te Korsgaard, in­struk­tør

DOB­BELTDRAB

Char­lot­te Bo Qvist

Dan­ny Lhon­gi An­drea­sen Som om skæb­nen ik­ke har væ­ret hård nok ved den 39- åri­ge Bonnie Cleo Andersen. Ud­ma­gret, slidt og med ta­to­ve­rin­ger på næ­sten hver en cen­ti­me­ter af hen­des ryn­ke­de, bo­dy­bu­il­der- bru­ne krop lod hun søn­dag se­er­ne få et ind­blik i hen­des liv som prosti­tu­e­ret på et bor­del i Uger­lø­se ved Sorø.

Et liv fyldt med sam­le­jer med ‘ urin­lug­ten­de mænd’, selv­had og en anorek­si- syg­dom, der sam­men med det hår­de liv som prosti­tu­e­ret suger li­vet ud af ‘ Pa­tri­cia’, som hun kal­der sig, når mæn­de­ne rin­ger og vil ha­ve “kæ­re­ste­sex”,

Nu ram­ler fle­re ulyk­ker ned over Bonnie Cleo Andersen.

Som BT skrev i går, så er den ene af de to dø­de mænd, der nat­ten til søn­dag blev fun­det skudt i en ud­brændt bil på Ka­lund­borg­vej ved Sorø, hen­des kæ­re­ste.

Nu vi­ser det sig og­så, at den an­den dræb­te mand er en, som hun be­trag­ter som ‘ sin bed­ste ven’.

To va­re­tægts­fængs­let

De to mænd blev først skudt og dræbt, hvor­ef­ter den bil, de be­fandt sig i, blev an­tændt og om­s­pændt af flam­mer. To un­ge mænd er va­re­tægts­fængs­let og sig­tet for dra­be­ne.

Iføl­ge BTs op­lys­nin­ger ef­ter­for­sker po­li­ti­et et øko­no­misk mel­lemvæ­ren­de mel­lem mæn­de­ne som et mu­ligt mo­tiv.

Dra­be­ne har na­tur­lig­vis ramt Bonnie Cleo Andersen me­get hårdt.

’ Hvor­for li­ge dig, som har væ­ret der al­tid S., du er sta­dig den bed­ste ven, jeg har. Men kom hjem nu’, skri­ver Bonnie Cleo Andersen på en Fa­ce­book- grup­pe for Sorø- bor­ge­re, kal­det 4180 Sorø.

Or­de­ne er skre­vet sam­men med to billeder, hvor hun med si­ne ta­to­ve­re­de hæn­der læg­ger blom­ster ved ger­nings­ste­det samt et lil­le kort.

Bil­le­det er po­stet på Face­book­grup­pen ved to­ti­den søn­dag nat.

Den an­den dræb­te mand - kæ­re­sten J - får og­så ord med på vej­en.

’ In­gen må ta­ge min el­ske­de J. og bed­ste ven S’, skri­ver hun og næv­ner, at og­så to af hen­des børn kom­mer til at sav­ne de to mænd.

‘ O. og N. kan ik­ke leve uden jer. Kom nu hjem, jeg kan ik­ke kla­re me­re. I var alt, hvad vi hav­de tilbage’, skri­ver hun på op­sla­get.

De to of­re var ven­ner og drev hver sit fir­ma på Sorø- eg­nen.

Iføl­ge BTs op­lys­nin­ger har J. og Bonnie Cleo Andersen væ­ret kæ­re­ster i fi­re år.

For Bonnie Cleo Andersen kom­mer de cho­ke­ren­de drab sam­ti­dig med, at hun, iføl­ge in­struk­tø­ren bag do­ku­men­ta­ren Met­te Korsgaard, sta­dig kæm­per med sin anorek­si­syg­dom og der­for er sy­ge­meldt.

» Bonnie har li­ge væ­ret me­get syg med lun­ge­be­tæn­del­se. Hun har haft bul­li­mi og an­norek­si i 18 år, og det ta­ger hårdt på hel­bre­det. Og ik­ke mindst på hjer­tet. Så hun har det rig­tig hårdt for ti­den, « si­ger Met­te Korsgaard,

In­struk­tø­ren var i går sam­men med Bonnie Cleo Andersen og tog sig af hen­de.

’ Fe­ri­e­luk­ket’ bor­del

BT var i går for­bi bor­del­let i Uger­lø­se ved Sorø, hvor der på et skilt i vin­du­et stod ‘ fe­ri­e­luk­ket’.

Al­le per­sien­ner­ne ved vin­du­er­ne var luk­ket ned, og der var ik­ke no­get lys. Ved kæ­re­stens hus ar­bej­de­de en stør­re grup­pe po­li­ti­be­tjen­te med at fin­de spor i den uhyg­ge­li­ge dob­bel­te drabs­sag.

Bor­del­let er dog ik­ke Bonnie Cleo An­der­sens pri­va­te bopæl. Hun bor nem­lig og­så til le­je i et par­cel­hus i sel­ve Sorø. BT er­fa­rer dog, at Bonnie Cleo Andersen står til at bli­ve smidt ud af sit le­je­mål, for­di hun ik­ke har be­talt sin hus­le­je og har op­ar­bej­det en stør­re gæld.

Mi­ster sit hjem

Iføl­ge en na­bo har hun bo­et i par­cel­hu­set i ca. et års tid, men in­gen vid­ste, at hun ar­bej­de­de som prosti­tu­e­ret. Det ene­ste, de har be­mær­ket, er hen­des spe­ci­el­le ud­se­en­de.

Men in­den læn­ge står den prosti­tu­e­re­de kvin­de alt­så uden tag over ho­ve­d­et, og der bli­ver ik­ke umid­del­bart hjælp at hen­te hos mo­de­ren Do­ris No­best, som og­så var med i gårs­da­gens do­ku­men­tar.

Op­ta­gel­ser­ne vi­ste el­lers en mor og dat­ter på no­gen­lun­de god ta­le­fod. Men så­dan er det ik­ke me­re.

Do­ris No­best for­tæl­ler til BT, at hun ik­ke har set sin dat­ter i et år, for­di de er uven­ner.

» Jeg in­ter­es­se­rer mig ik­ke for, hvor­dan hun har det. Jeg har kap­pet al­le bånd til hen­de. Vo­res for­hold er ad hel­ve­de til, « si­ger hun til BT.

Do­ris No­best kend­te og­så dat­te­rens dræb­te kæ­re­ste, for­di han var lo­kalt kendt. Men hun så ham al­drig sam­men med dat­te­ren, for­kla­rer hun.

» De har kendt hin­an­den i et par år, men de har ik­ke al­tid haft et godt for­hold, « si­ger mo­de­ren og fort­sæt­ter:

» J. ( Bonnie Cleo An­der­sens af­dø­de kæ­re­ste, red.) var en me­get god mand. Han var sød og rar og en ær­lig mand.

Det er en me­get sør­ge­lig hi­sto­rie, det her. Jeg er selv me­get ked af det. Jeg kend­te beg­ge dræb­te og er me­get cho­ke­ret, « si­ger Do­ris No­best.

Det er ik­ke lyk­ke­des BT at få fat i Bonnie Cleo Andersen. Iføl­ge et nært fa­mi­lie­med­lem er hun for be­rørt til at ta­le. Men i et kort­fat­tet Fa­ce­book- svar søn­dag af­ten skrev hun:

’ Er i sorg og sam­ti­dig med min film. Jeg er knust’.

Mo­de­ren Do­ris No­best har ik­ke talt med Bonnie Cleo Andersen ef­ter dobbeltdrabet, men hun er ik­ke i tvivl om, hvil­ken smer­te hun nu gen­nem­le­ver.

» Jeg er sik­ker på, at hun græder me­get i de her da­ge. Det er jo for­fær­de­ligt, « ly­der det fra mo­de­ren.

TIRS­DAG 15. SEP­TEM­BER 2015

’’ O. og N. kan ik­ke leve uden jer. Kom nu hjem, jeg kan ik­ke kla­re me­re. I var alt, hvad vi hav­de tilbage ’’ Bonnie har li­ge væ­ret me­get syg med lun­ge­be­tæn­del­se. Hun har haft bul­li­mi og an­norek­si i 18 år, og det ta­ger hårdt på hel­bre­det. Og ik­ke mindst på hjer­tet

Fle­re har væ­ret for­bi ger­nings­ste­det i Sorø for at læg­ge en sid­ste hil­sen til de to dræb­te. Fo­to: Tho­mas Lek­feldt

Nat­ten til i går tog Bonnie Cleo Andersen selv ud til ger­nings­ste­det for at af­le­ve­re en sid­ste hil­sen til to af de men­ne­sker, som be­tød mest for hen­de. Pri­vat­fo­to

Det var her, at de to mænd blev fun­det dø­de i en ud­brændt bil.

Fo­to: Tho­mas Lek­feldt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.