Dræbt hav­de svær op­vækst

BT - - NYHEDER - Sø­ren Kjel­l­berg Is­høy

EFTERFORSKNING

Det er sta­dig en gå­de, hvor­for to mænd fra Sorø- eg­nen skul­le slås ihjel og de­res lig ef­ter­føl­gen­de bræn­des i den Mer­ce­des, som po­li­ti­et fandt på Ka­lund­borg­vej ved Sorø nat­ten til søn­dag.

I går sås for­bry­del­sens om­fang ty­de­ligt på den so­de­de vej, hvor der er lagt blom­ster i vej­kan­ten.

To yn­gre mænd - en 19- årig mand og en 22- årig mand - er va­re­tægts­fængs­let for dra­be­ne.

BT ken­der iden­ti­te­ter­ne på de for­mode­de dræb­te, men po­li­ti­et hol­der dog kor­te­ne tæt ind til krop­pen og vil ik­ke be­kræf­te dem. De sig­te­de er be­skyt­tet af nav­ne­for­bud.

» Før vi har få­et be­kræf­tet de to dræb­tes iden­ti­tet en­de­ligt, så kan jeg ik­ke kom­me med yder­li­ge­re op­lys­nin­ger i sa­gen, Og der kan gå nog­le da­ge, « si­ger ef­ter­forsk­nings­le­der ved Sydsjæl­lands Po­li­ti Sø­ren Ravn Ni­el­sen.

Øko­no­misk mel­lemvæ­ren­de

Trods tavs­he­den er po­li­ti­et ty­de­lig­vis ret sik­ker på mæn­de­nes iden­ti­tet. I går var der i hvert fald fle­re po­li­ti­bi­ler ved den ene af de for­mode­de dræb­tes bopæl.

Iføl­ge fle­re kil­der var der et øko­no­misk ude­stå­en­de imel­lem de dræb­te og drabs­mæn­de­ne. Det har po­li­ti­et dog ik­ke kun­net be­kræf­te.

De to dræb­te er lo­ka­le er­hvervs­dri­ven­de, og den ene - J. - har alt­så dan­net par med Bonnie Cleo Andersen. Den an­den, S., var ven med den prosti­tu­e­re­de kvin­de.

Heidi Duedahl- Andersen er barn­doms­ven til S., og hun for­tæl­ler, at han bo­e­de sam­men med sin mor, som han pas­se­de.

» Han hav­de en svær op­vækst. Hans far dø­de for nog­le år si­den, og de hav­de kun hin­an­den, « si­ger hun.

» Jeg tal­te i te­le­fon med ham i fre­dags, da­gen in­den han blev skudt. Vi snak­ke­de om snart at ta­ge ud og få en øl sam­men. Han syn­tes til at ha­ve me­get travlt, men jeg vid­ste ik­ke med hvad, « si­ger hun og til­fø­jer:

» Han hav­de ik­ke så man­ge tæt­te ven­ner, har jeg ind­tryk af, « si­ger hun.

Heidi Duedahl- Andersen ved ik­ke af, at S. skul­le væ­re hav­net i ‘ dår­ligt sel­skab’ el­ler ha­ve øko­no­mi­ske pro­ble­mer.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.