’ Læk­kert’ at væ­re på dag­pen­ge

Dag­pen­ge er et godt puste­rum, mens man ven­ter på drømm­ejob, me­ner HK Ung­dom- be­sty­rel­ses­med­lem

BT - - NYHEDER - Met­te Møl­gaard Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­rau

» Jeg har ik­ke no­get pro­blem med at si­ge, at jeg rent fak­tisk ny­der at væ­re på dag­pen­ge. Det gør jeg ik­ke, for­di jeg er doven el­ler ba­re ik­ke gi­der at ar­bej­de, « skri­ver Ni­co­lai Arentz Lar­sen i et de­bat­ind­læg i Po­li­ti­ken. Fo­to: pri­vat og Tho­mas Lek­feldt

DAGPENGEDEBAT » Det er sgu læk­kert at væ­re på dag­pen­ge. «

Det me­ner Ni­co­lai Arentz Lar­sen. Han er 22 år, bor i København og er be­sty­rel­ses­med­lem i HK Ung­dom. Og så er han på dag­pen­ge.

» Jeg har ik­ke no­get pro­blem med at si­ge, at jeg rent fak­tisk ny­der at væ­re på dag­pen­ge. Det gør jeg ik­ke, for­di jeg er doven el­ler ba­re ik­ke gi­der at ar­bej­de: det gør jeg, for­di jeg egent­lig sy­nes, at det er o. k. li­ge at ta­ge et puste­rum, « skrev Ni­co­lai Arentz Lar­sen i går i et de­bat­ind­læg i Po­li­ti­ken.

Puste­rum­met bru­ger Ni­co­lai Arentz Lar­sen til at tæn­ke over, hvad han skal la­ve i frem­ti­den. Han gør sig tan­ker om, hvad han egent­lig har lyst til. For han gi­der ik­ke la­ve hvad som helst, skri­ver han.

» Jeg er nem­lig ik­ke in­ter­es­se­ret i at ta­ge et hvil­ket som helst job. Jeg vil ha­ve et job, som jeg sy­nes er sjovt, og som jeg me­ner, jeg er god til. Hvis ik­ke jeg får det, så tror jeg ik­ke, at jeg vil sy­nes, at det er su­per­fedt at stå op om mor­ge­nen. Tænk at stå op til et job, jeg ik­ke in­ter­es­se­rer mig for, « skri­ver det un­ge med­lem af HK Ung­dom.

Ni­co­lai Arentz Lar­sen skri­ver i ind­læg­get, at der for­ment­lig sid­der nog­le bor­ger­li­ge læ­se­re og tæn­ker, ’ at det kan han da ik­ke væ­re be­kendt, det er jo sam­fun­dets pen­ge’. Men og­så på hans egen fløj er der vre­de over ind­læg­get.

’ Den går ba­re ik­ke’

På Twit­ter er Ni­co­lai Arentz Lar­sens de­bat­ind­læg ble­vet delt og kom­men­te­ret af bå­de po­li­ti­ke­re og me­nings­dan­ne­re på beg­ge si­der af det po­li­ti­ske spek­trum:

» Det er alt­så ik­ke kun bor­ger­li­ge, der ryster på ho­ve­d­et ad ham her, der sy­nes, det er ’ læk­kert’ at væ­re på dag­pen­ge. Det un­drer mig, at han skri­ver: Nu bli­ver de bor­ger­li­ge su­re. Det gør vi an­dre nu og­så, « skri­ver blog­ger og so­ci­al­de­mo­krat Met­te Vik­to­ria Pabst.

» Den går ba­re ik­ke. Det er o. k. at væ­re glad for sy­ste­mets hjælp­som­hed, men ’ læk­kert’, det ri­ver i ører­ne, « skri­ver er­hvervskvin­den Sti­ne Bos­se.

» Pust du ba­re, un­ge mand. Men gør det for eg­ne pen­ge, « skri­ver fol­ke­tings­med­lem Mat­ti­as Tes­faye ( S).

Kom­men­ta­rer­ne er tre blandt fle­re, der ud­tryk­ker de­res for­ar­gel­se over for Ni­co­lai Arentz Lar­sens ind­læg i Po­li­ti­ken. Selv me­ner han dog ik­ke, det er for­kert at væ­re glad for at væ­re på dag­pen­ge, når ti­den bru­ges som et puste­rum. Hel­ler ik­ke selv

TIRS­DAG 15. SEP­TEM­BER 2015 om han bru­ger en stor del af ti­den på Net­flix.

» Men: Det be­ty­der ik­ke, at jeg er ’ be­vi­set på den bor­ger­li­ge op­fat­tel­se af, at folk er dov­ne. Det er gan­ske en­kelt for­di, jeg til­la­der mig at ven­te, til jeg fin­der mit drømm­ejob, « skri­ver han i Po­li­ti­ken.

BT har væ­ret i kon­takt med Ni­co­lai Arentz Lar­sen, men han øn­sker ik­ke at kom­men­te­re ind­læg­get.

Får en på­ta­le

’’ Det er gan­ske en­kelt for­di, jeg til­la­der mig at ven­te, til jeg fin­der mit drømm­ejob

Ni­co­lai Arentz Lar­sen, dag­pen­ge­mod­ta­ger og besty

rel­ses­med­lem i HK Ung­dom

For­mand for HK Ung­dom Dan­mark Ka­ri­na Ni­co­lai­sen ta­ger af­stand fra Ni­co­lai Arentz Lar­sens syn på dag­pen­ge og slår fast, at det langt­fra er et ud­tryk for HKs hold­ning:

» Vi ta­ger stor af­stand fra at se dag­pen­ge som et puste­rum. Det er ik­ke me­nin­gen, det har det al­drig væ­ret. Han vil få en på­ta­le, for det er selv­føl­ge­lig ik­ke i or­den at ta­le på veg­ne af så man­ge men­ne­sker, når han ik­ke har spurgt, om det er i or­den, at han sen­der ind­læg­get ud. Det er på in­gen må­de ud­tryk for HK Ung­doms hold­ning. Han ved godt, jeg ik­ke er glad, og at det ik­ke var så smart. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.