Bran­chen går ef­ter stru­ben på Uber

BT - - NYHEDER - Bir­git­te Er­hardt­sen bge@ ber­ling­s­ke. dk

JAGT

Den dan­ske taxa­bran­che går nu po­li­ti­et og Skat i be­de­ne med egen efterforskning af bi­ler, der kø­rer for det ame­ri­kan­ske Uber her i Dan­mark.

Uber sælger sig selv som en del af en mo­der­ne de­leø­ko­no­mi, men taxa­bran­chen ser sel­ska­bet som et pirat­fir­ma. En ny bran­che­for­e­ning, Taxi­fø­re­re i Dan­mark ( TiD), er bå­de util­freds og utå­l­mo­dig, for­di po­li­ti og myn­dig­he­der ik­ke gri­ber ind over­for Uber, hvor pri­vat­bi­ler ef­ter bran­chens op­fat­tel­se kø­rer taxa.

Iføl­ge TiDs for­mand Sø­ren H. Ni­co­lai­sen har or­ga­ni­sa­tio­nen si­den ja­nu­ar meldt over 200 bi­ler til Skat ud fra en mi­stan­ke om, at pri­vat­bi­ler­ne, der kø­rer for Uber, ik­ke be­ta­ler skat.

Iføl­ge TiD- for­man­den hol­der taxa­chauf­fø­rer og vogn­mænd øje med Uber- bi­ler i ga­der­ne:

» Vi kan ken­de dem på, at de har en iPho­ne lig­gen­de i for­r­u­den med Ubers app, « si­ger Sø­ren H. Ni­co­lai­sen.

In­gen sig­tel­ser

TiD har og­så ind­be­ret­tet 20 Uber­bi­ler til po­li­ti­et. Tra­fiks­ty­rel­sen meld­te i for­å­ret Uber til po­li­ti­et for over­træ­del­se af taxi­loven, men iføl­ge Sø­ren H. Ni­co­lai­sen er der ik­ke sket no­get i sa­gen:

» Vi har gi­vet po­li­ti­et op­lys­nin­ger om 20 bi­ler, men så bad de os om at hol­de in­de, og det har vi respek­te­ret. Men jeg kan ik­ke for­stå, at vi ik­ke snart ser en sig­tel­se el­ler en rets­sag, så vi kan få en dom, der slår fast en gang for al­le, at det­te er ulov­ligt, « si­ger han.

Sø­ren H. Ni­co­lai­sen pe­ger på, at en Uber- chauf­før blev idømt bø­de for ulov­lig taxi­kør­sel ved ret­ten i Sto­ck­holm i sid­ste uge:

» Og sven­sker­ne har end­da en me­re li­be­ral taxi- lov­giv­ning end Dan­mark, « si­ger han.

Iføl­ge TiD- for­man­den er chauf­fø­rer­nes tå­l­mo­dig­hed ved at væ­re op­brugt.

» Det er surt at se på, at Uber- bi­ler­ne hol­der for­an os i kø­en og stjæ­ler vo­res kun­der. Vi for­sø­ger he­le ti­den gen­nem di­a­log med fol­ke­tings­po­li­ti­ke­re, Skat og po­li­ti. Men der er man­ge taxi- chauf­fø­rer, som har tem­pe­ra­ment, så jeg hå­ber på, at myn­dig­he­der­ne snart våg­ner op, in­den de bli­ver rig­tig vre­de, « si­ger han.

TiD har ind­kaldt til de­mon­stra­tion i mor­gen på Chri­sti­ans­borg Slots­plads, hvor det ven­tes, at 2- 300 taxa­er vil mø­de op.

Den dan­ske taxa­bran­che ser Uber som et pirat­fir­ma. De an­mel­der bi­ler til Skat og po­li­ti­et. Fo­to: Afp

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.