Che­fen fy­ret eft er lov­brud

Oden­se Kom­mu­nes di­rek­tør for Bør­ne og Un­ge­for­valt­nin­gen spar­ket ud eft er ulov­ligt spa­re- for­søg

BT - - NYHEDER - Jens An­ton Havskov ja­hh@ bt. dk

KON­SE­KVENS

Hvad gør man, når det kom­mu­na­le bud­get knir­ker ge­val­digt i hængs­ler­ne? Ja, så stop­per man helt be­vidst og med et snup­tag be­hand­lin­gen af en ræk­ke igang­væ­ren­de sa­ger om ud­sat­te børn og un­ge, så de ik­ke får den hjælp og om­sorg, de har brug for.

Så­dan var der i hvert fald lagt op til i Oden­se Kom­mu­ne - li­ge ind­til de me­ni­ge an­sat­te, som blev bedt om at luk­ke øj­ne­ne for vir­ke­lig­he­den og i strid med loven stop­pe sa­ger­ne om de man­ge ud­sat­te børn for at spa­re pen­ge, næg­te­de at pa­re­re or­dre.

I går blev den ek­ster­ne kon­su­len­trap­port om skan­da­len off ent­lig­gjort. Og selv om in­gen per­so­ner end­nu er ble­vet ud­pe­get som di­rek­te an­svar­li­ge for den klok­ke­klart ulov­li­ge frem­gangs­må­de, er ’ aben’ ble­vet pla­ce­ret på skul­de­ren af den ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør for Bør­ne- og Un­ge­for­valt­nin­gen i Oden­se Pe­ter Pie­tras, som af sam­me grund er ble­vet fy­ret med øje­blik­ke­lig virk­ning.

Den spe­ge­de sag kom for da­gens lys, eft er at et brev fra kom­mu­nens vel­færds- og fa­mi­lie­af­de­ling do­ku­men­te­re­de, at luk­nin­gen af de ad­skil­li­ge bør­ne­sa­ger var sket som en di­rek­te kon­se­kvens af, at Oden­se Kom­mu­ne skul­le spa­re pen­ge.

Ry­stet og vred

Alt­så blev vir­ke­lig­he­den og der­med de man­ge ud­sat­te børns tarv til­si­de­sat ude­luk­ken­de på grund af kra­vet om at hol­de igen med at bru­ge kro­ner og ører. Det var en bå­de ry­stet og vred bør­ne­og un­ge­rå­d­mand Sus­an­ne Crawley Lar­sen ( R), som i går sat­te ord på rap­por­tens konklusion:

» Det er me­get al­vor­ligt og helt uac­cep­ta­belt, at der er sket så kla­re og sy­ste­ma­ti­ske over­træ­del­ser af lov­giv­nin­gen over for sår­ba­re og ud­sat­te børn her i by­en.

Det må ik­ke ske igen, og der­for ryd­der vi nu op. De ud­sat­te børn har krav på rets­sik­ker­hed og en an­stæn­dig be­hand­ling, « fast­slår Sus­an­ne Crawley Lar­sen.

Pe­ter Pie­tras er ble­vet fy­ret, for­di rå­d­man­den ik­ke læn­ge­re har til­lid til, at han kan fø­re for­valt­nin­gen vi­de­re på be­tryg­gen­de må­de i kølvan­det på skan­da­len.

Men selv om ’ aben’ nu er lan­det på hans skul­dre, så sker hans fra­træ­del­se ik­ke li­ge­frem på mon­key- class: Pe- ter Pie­tras er nem­lig an­sat på en åre­måls­kon­trakt, og der­for kan han nu ta­ge 4,5 mil­li­o­ner kro­ner - tre års løn - med ud ad­dø­ren.

4,5 mil­li­o­ner

Sus­an­ne Crawley Lar­sen er­ken­der, at det gør ondt at skul­le hi­ve 4,5 mil­li­o­ner kro­ner op af lom­men, men at kom­mu­nen ik­ke har an­det valg i den giv­ne si­tu­a­tion.

» Det er for­fær­de­lig man­ge pen­ge. Jeg har let ved at for­stå, at no­gen sy­nes, det er et ek­stremt højt be­løb.

Sær­ligt i en si­tu­a­tion, hvor vi har skå­ret ned på bør­ne­om­rå­det, men så­dan er reg­ler­ne, « si­ger hun.

Samt­li­ge sa­ger, der var stand­s­et, er nu rul­let tilbage, så de ud­sat­te børn får sam­me vil­kår, som de hav­de før be­spa­rel­ser­ne.

I den kom­men­de tid skal fl ere per­so­ner i bør­ne- og un-

SA­GEN KORT

Oden­se Kom­mu­ne plan­lag­de før som­mer­fe­ri­en at luk­ke op mod 180 bør­ne­sa­ger, for­di der skul­le spa­res pen­ge. So­ci­al­rå­d­gi­ver­ne fi k i en in­tern mail besked på hver at luk­ke fem sa­ger in­den­for fore­byg­gen­de bør­ne- og un­ge­ar­bej­de. Fle­re so­ci­al­rå­d­gi­ve­re næg­te­de det­te, og der blev fo­re­ta­get en un­der­sø­gel­se, der i går før­te til fy­ring af di­rek­tø­ren. ge­for­valt­nin­gen re­de­gø­re for de­res age­ren i sa­gen. Og Fyns Po­li­ti skal vur­de­re, om der er grund­lag for at rej­se straff esag mod de an­svar­li­ge.

Le­der si­de 4

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.