No­ma sat­ser på B& B

BT - - NYHEDER - Ras­mus Kra­mer Schou ras­mus@ aok. dk

OVER­NAT­NING

In­den­for en ik­ke alt for fj ern frem­tid åb­ner No­ma sin re­stau­rant num­mer to. Det sker eft er ved­hol­den­de ryg­ter i en tid­li­ge­re la­ger­hal i Strand­ga­de.

Her kom­mer kok­ken Kri­sti­an Bau­mann til at bli­ve køk­ken­chef for en bi­stro- re­stau­rant. Han har før væ­ret køk­ken­chef på 1. th, sous­chef på Re­læ og sous­chef på No­ma.

Kon­cep­tet skul­le kred­se om­kring bi­stro/ bras­se­ri­esti­len og blandt an­det ser­ve­re nog­le af de ret­ter, som har væ­ret igen­nem No­mas store og om­fat­ten­de test­køk­ken, hvor der bli­ver ud­vik­let nye ret­ter, men af den ene el­ler an­den grund ik­ke kla­re­de nå­leø­jet og kom på me­nu­kor­tet hos ver­dens bed­ste re­stau­rant.

B& B No­ma- sty le

Det bli­ver i øje­blik­ket søgt om til­la­del­ser for og­så at kun­ne ha­ve gæ­ster over­nat­ten­de i for­bin­del­se med den nye bi- stro , som alt­så og­så bli­ver en slags Bed & Bre­ak­fast No­masty­le.

Pre­mi­e­ren på den nye bi­stro bli­ver dog i van­te ram­mer. For når René Redzepi til ja­nu­ar 2016 fl yt­ter No­ma fra Chri­sti­ans­havn til Syd­ney i ti uger, slår bi­stro­en nem­lig dø­re­ne op i No­mas ’ rig­ti­ge’ re­stau­rant som en slags pop- up.

Nyhe­den kom­mer li­ge ef­ter, det slap ud, at No­ma og­så skift er køk­ken­chef. 30- åri­ge Benja­min Paul Ing over­ta­ger nem­lig køk­ken­chef- stil­lin­gen eft er Dan Gi­usti.

Rå­d­mand Sus­an­ne Crawley Lar­sen ( R) var ær­ger­lig over sa­gen, da hun i går tal­te med Poul Ant­ho­ni­us­sen, der kon­sti­tu­e­res i stil­lin­gen som ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Børn- og Un­ge­for­valt­nin­gen. Fo­to: Pe­ter Let­hLar­sen/ fyens. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.