Ve­stjysk Bank fy­rer hver tien­de

BT - - NYHEDER -

De øko­no­mi­ske pro­ble­mer i Ve­stjysk Bank kom­mer nu til at ko­ste hver tien­de me­d­ar­bej­der job­bet. Me­nin­gen er at re­du­ce­re om­kost­nin­ger­ne med 25 mio. kr. år­ligt. ’ Alt i alt vil de or­ga­ni­sa­to­ri­ske æn­drin­ger med­fø­re, at an­tal­let af me­d­ar­bej­de­re i ban­ken re­du­ce­res fra 510 pr. 30. ju­ni 2015 til ca. 460, sva­ren­de til ca. 10 pct. af me­d­ar­bej­der­styr­ken’, skri­ver ban­ken. Til­ta­ge­ne gen­nem­fø­res den 28. sep­tem­ber,

Dron­ning Mar­gret­he har to gan­ge tid­li­ge­re ud­for­met ju­le­mær­ket. Fo­to: Keld Navn­toft

Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.