Fa­mi­liei­dyl endt

16- åri­ge Lisa Borch skal ni år i fængsel for dra­bet på sin mor. Sted­fa­ren fryg­ter for hen­des liv i fængs­let

BT - - NYHEDER - Met­te Faur­holt- Sehested mela@ bt. dk jves@ bt. dk

TRAGEDIE Der var ik­ke man­ge fø­lel­ser at se i Lisa Bor­chs an­sigt, da hun i går blev idømt ni års fængsel for sam­men med 29- åri­ge Bakh­ti­ar Mo­ham­med Ab­dul­lah at ha­ve dræbt sin mor Ti­ne Rømer Hol­te­gaard. Da hun for­lod rets­sa­len i Hjør­ring, var der ik­ke en træk­ning at spo­re i det sam­men­bid­te an­sigt og de tom­me øj­ne. Mens dom­men har gi­vet de ef­ter­lad­te ret­tens ord for, hvem der dræb­te Ti­ne Rømer Hol­te­gaard, rej­ser spørgs­må­let sig, hvor­dan det kun­ne kom­me så vidt, at den den­gang kun 15- åri­ge Lisa Borch sam­men med en ven plan­lag­de og ud­før­te dra­bet på sin egen mor.

En af dem, der sta­dig sø­ger ef­ter svar, er den dræb­tes mand Jens Hol­te­gaard.

» Vi får nok al­drig rig­tig sva­ret på, hvor­for hun ( Lisa Borch, red.) gjor­de det. Det er kun hen­de, der ved, hvad der fo­re­går in­de i ho­ve­d­et på hen­de, « si­ger Jens Hol­te­gaard.

Ti­ne Rømer Hol­te­gaard blev 8. ok­to­ber 2014 dræbt med ad­skil­li­ge kniv­stik, da hun lå og sov i sin seng i fa­mi­li­ens hjem ved Kvis­sel i Nord- jyl­land. Den nat mi­ste­de Jens Hol­te­gaard sin el­ske­de hu­stru. Men han måt­te og­så stå an­sigt til an­sigt med det fak­tum, at hans sted­dat­ter blev an­holdt og sig­tet for dra­bet. Kær­lig og om­sorgs­fuld » Jeg hav­de al­drig i min vil­de­ste fan­ta­si fo­re­stil­let mig, at hun kun­ne fin­de på at gø­re så­dan no­get. Det var som en ko­met, der ram­te os al­le sam­men. Der er in­tet i hen­des op­vækst, der ty­de­de på, at hun kun­ne fin­de på at gø­re så­dan no­get. Ti­ne var den mest kær­li­ge og om­sorgs­ful­de mor. Det er så svært at for­stå, hvor­for Lisa har gjort det. Hvis hun

TIRS­DAG 15. SEP­TEM­BER 2015 hav­de væ­ret om­sorgs­svig­tet, så vil­le det på en el­ler an­den må­de ha­ve gi­vet me­re me­ning. Men vi svig­te­de hen­de ik­ke. Hun hav­de en mor, som el­ske­de hen­de og gjor­de alt, hvad hun kun­ne, for at hjæl­pe hen­de, « si­ger Jens Hol­te­gaard.

BT mø­der ham på ter­ras­sen for­an det gul­ma­le­de hus, der lig­ger et par hund­re­de me­ter uden for Kvis­sels by­skilt. Vin­den syn­ger i træ­er­ne, men han luk­ker ik­ke den sor­te fle­e­cejak­ke. In­de­nun­der har han en hvid T- shirt med et bil­le­de af sin blon­de hu­stru, der med lys i øj­ne­ne kig­ger ind i ka­me­ra­et.

Par­ret fandt sam­men, da Lisa Borch og hen­des tvil­lin­ge­sø­ster var fi­re år gam­le. De bo­e­de al­le fi­re i det gu­le hus, hvor og­så Jens Hol­te­gaards to døtre kom of­te.

» Lisa var en helt al­min­de­lig og glad pi­ge. Ti­nes pi­ger hav­de det rig­tig godt med mi­ne to pi­ger, og vi tog i Fårup Som­mer­land og la­ve­de ting, som al­le an­dre fa­mi­li­er og­så gør. Der var slet in­gen tegn på, at der skul­le væ­re no­get med Lisa, « si­ger Jens Hol­te­gaard. Kom ud på et skrå­plan Da Lisa Borch i for­å­ret 2013 blev kon­fir­me­ret, var hun som de fle­ste an­dre pi­ger klædt i en hvid kjo­le. Selv­om pi­gen var ble­vet te­e­na­ger, var der ik­ke det store op­rør at spo­re, og hun stil­le­de smi­len­de op, da der skul­le ta­ges billeder. Først året ef­ter be­gynd­te Ti­ne og Jens Hol­te­gaard at få en for­nem­mel­se af, at den den­gang 14- åri­ge pi­ge var kom­met ud på et skrå­plan.

Jo­nas Ve­ster

Jens Hol­te­gaard, der er sted­far til den døm­te 16 åri­ge Lisa Borch, er her fo­to­gra­fe­ret ved hu­set i Kvis­sel, hvor mor­det på hans hu­stru fandt sted.

Fo­to: Sø­ren Sch­noor

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.