E med knivdrab

Ti­ne tryg­le­de om hjælp

BT - - NYHEDER - Jens Hol­te­gaard, Lisas sted­far Jens Hol­te­gaard, Lisas sted­far

TIRS­DAG 15. SEP­TEM­BER 2015

De tog hen­de gen­tag­ne gan­ge i at ly­ve om, hvem hun var sam­men med, og hvor hun be­fandt sig, og fle­re gan­ge måt­te de hen­te hen­de hjem, når hun i sel­skab med si­ne no­get æl­dre ven­ner hav­de druk­ket sig fuld. Kom i dår­ligt sel­skab » Jeg har al­drig i mit liv mødt en, der kun­ne ly­ve så me­get uden at fortræk­ke en mi­ne. Ef­ter­hån­den som ti­den går, er der fle­re og fle­re ting, der be­gyn­der at gå op for mig. Hvor me­get hun fak­tisk har lø­jet for Ti­ne og mig, « si­ger Jens Hol­te­gaard.

Han for­tæl­ler, at Ti­ne Rømer Hol­te­gaard blev me­re og me­re be­kym­ret for sin dat­ter. Bå­de hun og Jens Hol­te­gaard har ar­bej­det som so­ci­al­pæ­da­go­ger, og de prø­ve­de gen­tag­ne gan­ge at hjæl­pe pi­gen. Men det blev ik­ke bed­re, da hun i som­me­ren 2014 fik ar­bej­de på en re­stau­rant i Fre­de­riks­havn, hvor hun mød­te Bakh­ti­ar Mo­ham­med Ab­dul­lah, som hun be­gik dra­bet sam­men med.

» Der er in­gen tvivl om, at hun kom i rig­tig dår­ligt sel­skab, da hun be­gynd­te at væ­re sam­men med ham. Han har på­vir­ket hen­de ne­ga­tivt. Det var, da hun var sam­men med ham, at hun be­gynd­te at in­ter­es­se­re sig for IS ( Is­la­misk Stat, red.). Han har på en el­ler an­den må­de ra­di­ka­li­se­ret hen­de, og jeg tror, det er der, man skal fin­de en stor del af for­kla­rin­gen på, at vi er der, hvor vi er i dag, « si­ger Jens Hol­te­gaard. ’ Hun vir­ker så kold’ Un­der rets­sa­gen har Jens Hol­te­gaard væ­ret ind­kaldt som vid­ne, og det er der­for kun den sid­ste del af rets­sa­gen, han kun­ne få lov til at over­væ­re. Fra sin plads på til­hø­rer­ræk­ker­ne har han haft svært ved at gen­ken­de den pi­ge, der vok­se­de op i hans hjem.

» Hun vir­ker så kold. Som om det slet ik­ke rø­rer hen­de, hvad hun har gjort. Hun for­an­dre­de sig på me­get, me­get kort tid, « si­ger Jens Hol­te­gaard.

Da dom­men faldt i går ef­ter­mid­dag, blev Lisa Borch idømt ni års fængsel.

ET RÅB OM HJÆLP

I går blev 16- åri­ge Lisa Borch af et næv­nin­ge­ting ved Ret­ten i Hjør­ring idømt ni års fængsel for dra­bet på sin mor, 40- åri­ge Ti­ne Rømer Hol­te­gaard. Men det bur­de al­drig væ­re kom­met så vidt, hvis man spør­ger Ti­ne Rømer Hol­te­gaards en­ke­mand Jens Hol­te­gaard.

» Ti­ne for­søg­te gen­tag­ne gan­ge at rå­be myn­dig­he­der­ne op for at få hjælp til at hånd­te­re Lisa, men der blev al­drig gre­bet ind. Det er et kæm­pe svigt, og det er grun­den til, at jeg i dag er uden min ko­ne, at Lisas sø­ster og bror frem­over må leve uden de­res mor, at Lisa nu skal man­ge år i fængsel. Det er tragisk, « si­ger Jens Hol­te­gaard.

Om­stæn­dig­he­der­ne ved hu­stru­ens død na­ger sta­dig en­ke­man­den, selv­om Ret­ten i Hjør­ring i går sat­te et fo­re­lø­bigt punk­tum i drabs­sa­gen.

» I for­å­ret 2014 trak Lisa sig me­re fra os og sin tvil­lin­ge­sø­ster, hun luk­ke­de sig om sig selv. Men hun vil­le ik­ke ta­le om si­ne pro­ble­mer, selv­om hun skar i sig selv. Der­for hen­vend­te Ti­ne sig til egen læ­ge, men og­så her næg­te­de Lisa at ta­le. Der­ef­ter skrev læ­gen en hen­vis­ning til Re­gion Nord­jyl­land, og så hå­be­de vi, at psy­ki­a­tri­en vil­le gri­be ind, « for­tæl­ler Jens Hol­te­gaard.

I for­bin­del­se med rets­sa­gen er Lisa Borch ble­vet men­ta­lun­der­søgt. Un­der­sø­gel­sen vi­ste, hun har af­vi­gen­de ka­rak­ter­træk, men ik­ke i så­dan en grad, at hun var ueg­net til straf.

Bakh­ti­ar Mo­ham­med Ab­dul­lah blev idømt 13 år fængsel og ud­vist af Dan­mark for be­stan­dig. Selv­om Lisa Borch har få­et den læng­ste fængsels­straf en per­son un­der 18 år no­gen­sin­de er ble­vet idømt i Dan­mark,

Det ske­te al­drig - i ste­det fik Ti­ne Rømer Hol­te­gaard i sep­tem­ber sid­ste år af­slag på hjælp fra ung­doms­psy­ki­a­tri­en i Re­gion Nord­jyl­land. Lisa Borch var ik­ke syg nok, lød be­grun­del­sen iføl­ge Jens Hol­te­gaard. Få uger se­ne­re, om af­te­nen 8. ok­to­ber, blev Ti­ne Rømer Hol­te­gaard stuk­ket ihjel af sin den­gang 15- åri­ge dat­ter og dat­te­rens ven, mens hun lå og sov trygt i sit hjem.

Der­for ret­ter Jens Hol­te­gaard nu en hård kri­tik mod psy­ki­a­tri­en i Re­gion Nord­jyl­land, som und­lod at re­a­ge­re på hen­ven­del­sen fra Ti­ne Rømer Hol­te­gaards egen læ­ge. Pro­fes­sio­nelt svigt » En­hver pro­fes­sio­nel psy­ko­log bur­de kun­ne se, at der var no­get galt ud fra den ind­be­ret­ning fra Ti­nes læ­ge. Hvor galt det stod til, vid­ste vi ik­ke en­gang selv, men hvis en pi­ge som Lisa ik­ke kun­ne få hjælp af sy­ste­met, hvem er så be­ret­ti­get til at få hjælp? Det er et pro­fes­sio­nelt svigt af di­men­sio­ner, og det bør få kon­se­kven­ser for de an­svar­li­ge, « me­ner Jens Hol­te­gaard.

Anet­te Slo­th, kon­sti­tu­e­ret psy­ki­a­tri­di­rek­tør i Re­gion Nord­jyl­land, si­ger til BT, at hun ik­ke kan ud­ta­le sig om den kon­kre­te sag, da der er ta­le om per­son­føl­som­me op­lys­nin­ger. Hun un­der­stre­ger, at al­le hen­vis­nin­ger, som re­gio­nen mod­ta­ger, bli­ver vur­de­ret in­di­vi­du­elt. står den langt fra mål med, hvad Jens Hol­te­gaard hav­de hå­bet.

» Det er li­ge me­get, om hun så hav­de få­et 16 års fængsel. Vi hav­de helt op­lagt tro­et, at hun vil­le få no­get hjælp, for det har hun så ty­de­ligt brug for. Jeg er op­rig­tig ban­ge for, hvor­dan hun er, når hun kom­mer ud. Man ple­jer jo at si­ge, at det man ik­ke kan, det læ­rer man i fængs­let, « si­ger Jens Hol­te­gaard.

’’ Hun vir­ker så kold. Som om det slet ik­ke rø­rer hen­de, hvad hun har gjort. Hun for­an­dre­de sig på me­get, me­get kort tid ’’ Jeg har al­drig i mit liv mødt én, der kun­ne ly­ve så me­get uden at fortræk­ke en mi­ne. Ef­ter­hån­den som ti­den går, er der fle­re og fle­re ting, der be­gyn­der at gå op for mig. Hvor me­get hun fak­tisk har lø­jet for Ti­ne og mig

Den kun 16- åri­ge Lisa Borch fik i går ni års fængsel for dra­bet på sin egen mor Ti­ne Rømer Hol­te­gaard ( t. v.). Hun var iskold, da hun for­lod ret­ten. Pri­vat­fo­to

Lisa Borch fo­to­gra­fe­ret på sin kon­fir­ma­tions­dag, hvor hun, iføl­ge sted­fa­ren Jens Hol­te­gaard, sta­dig var en sød og glad te­e­na­ger. Pri­vat­fo­to

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.