Man­den bag Goog­les rat

BT - - NYHEDER - Tho­mas Bre­in­strup BNB

SELV­KØ­REN­DE BI­LER Goog­le har fun­det man­den, der skal sik­re, at in­ter­net­gi­gan­tens selv­kø­ren­de bi­ler kom­mer i fem­te gear - uden hæn­der. Den 53- åri­ge Jo­hn Krafcik til­træ­der sidst i sep­tem­ber som top­chef for Goog­les pro­jekt for selv­kø­ren­de bi­ler. Han er ve­te­ran i bil­bran­chen, hvor han si­den april 2014 har stå­et i spid­sen for Tru­e­var, og tid­li­ge­re - fra 2008 til 2013 - har væ­ret top­chef for Hyun­dai Mo­tors Ame­ri­ca. Han har så­le­des kon­tak­ter­ne i or­den in­den for bil­bran­chen.

Og­så Ap­ple er gå­et i gang med at op­byg­ge et hold af bil­eks­per­ter, må­ske med det mål at pro­du­ce­re sin egen bil. I sid­ste må­ned an­sat­te Ap­ple en le­den­de in­ge­ni­ør fra el­bil­pro­du­cen­ten Tesla Mo­tors, Ja­mie Carl­son. Seks an­dre med er­fa­rin­ger med selv­kø­ren­de bi­ler og til­hø­ren­de sy­ste­mer er tid­li­ge­re skift et til Ap­ple.

Selv­kø­ren­de bi­ler er tan­ken om en bil, som man ik­ke selv be­hø­ver at sty­re, for­di den mod­ta­ger et væld af op­lys­nin­ger fra sen­so­rer langs ve­je­ne og da­ta om tra­fi kken. Der­med kan den selv hol­de pas­sen­de af­stand, brem­se i ti­de og væl­ge den vej, hvor tra­fi kken er mindst. Me­nin­gen er at ska­be bed­re sik­ker­hed og min­dre foru­re­ning.

Jo­hn Krafcik, der tid­li­ge­re har stå­et i spid­sen for Hyun­dai i USA, skal nu hel­li­ge sig selv­kø­ren­de bi­ler. Fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.