EU­RO­PAS PORT

Nye smug­ler­ru­ter vil åb­ne sig, når Eu­ro­pas græn­ser mod syd bli­ver sat un­der be­vogt­ning

BT - - NYHEDER - Mads Korsager Ni­el­sen mkn@ bt. dk Si­ne Plam­bech, mi­gra­tions- for­sker An­dreas Kamm, Dansk Flygt­nin­ge­hjælp

PÅ FLUGT Un­garn mon­te­rer snart den sid­ste rul­le pig­t­råd på sit græn­se­hegn mod Ser­bi­en. I Østrig får po­li­ti­et hjælp fra mi­li­tæ­ret til at kon­trol­le­re græn­se­over­gan­ge­ne. Tys­kland ind­før­te i we­e­ken­den græn­se­kon­trol, hvil­ket med­før­te mas­si­ve bil­kø­er på mo­tor­ve­je­ne fra Østrig. Me­get ty­der på, at de tra­di­tio­nel­le flygt­nin­ge- og mi­gran­t­ru­ter til Eu­ro­pa er un­der for­an­dring. For at let­te pres­set har fle­re eu­ro­pæ­i­ske lan­de del­vist luk­ket de­res græn­ser. Men li­ge lidt vil det hjæl­pe, ly­der ana­ly­sen fra fle­re eks­per­ter.

Ene­ste re­sul­tat er, at ru­ten fra død, øde­læg­gel­se og fat­tig­dom bli­ver end­nu me­re far­lig og ud­mat­ten­de for dem, der er på flugt.

» Forsk­nin­gen på om­rå­det vi­ser, at kon­trol ik­ke stop­per en strøm af men­ne­sker, men der­i­mod om­di­ri­ge­rer og for­læn­ger. Der­ved bli­ver flug­ten ty­pisk me­re far­lig, flygt­nin­ge og mi­gran­ter skal rej­se langs fle­re græn­ser og be­nyt­te sig af fle­re smug­ler­net­værk, « si­ger Si­ne Plam­bech, mi­gra­tions­for­sker ved Dansk In­sti­tut for In­ter­na­tio­na­le Stu­di­er ( DI­IS).

Som gra­fik­ken her på si­den vi­ser, så har fle­re Schen­gen- lan­de ind­ført græn­se­kon­trol og skær­pet be­vogt­nin­gen af tid­li­ge­re åb­ne over­gan­ge mel­lem lan­de­ne. Det er ty­pisk de lan­de, der lig­ger på den tra­di­tio­nel­le flygt­nin­ge­ru­te fra Græken­land via Ma­kedo­ni­en, Ser­bi­en, Un­garn og Østrig, der har øget be­red­ska­bet.

Men og­så an­dre lan­de - f. eks Tjek­ki­et og Po­len - er i alarm­be­red­skab. Når den tra­di­tio­nel­le vej bli­ver gjort me­re be­svær­lig, vil det ska­be nye ru- ter. Her kan blandt an­dre Kro­a­tien, Albanien og Ita­li­en bli­ve de nye, store tran­sit­lan­de.

Selv om FN’s Flygt­nin­ge­høj­kom­mis­sa­ri­at ( UNHCR) for­ud­ser, at en ny, al­ter­na­tiv ru­te vil gå uden om Un­garn og igen­nem Kro­a­tien og Slove­ni­en, så ru­ster man sig og­så læn­ge­re mod øst. Tjek­ki­et har øget be­vogt­nin­gen ved si­ne græn­ser, Po­len hol­der skar­pt øje med si­tu­a­tio­nen, og Slovaki­et har sendt fle­re be­tjen­te mod græn­ser­ne som for­stærk­ning.

Ma­nøv­rer som højst sand­syn­ligt kom­mer mar­ke­det for men­ne­skes­mug­ling til go­de, på­pe­ger Dansk Flygt­nings­hjælps ge­ne­ral­se­kre­tær:

» Der er en stor ef­ter­spørgsel og et stort mar­ked, så men­ne­skes­mug­ler­ne skal nok fin­de nye mu­lig­he­der. Man skal ik­ke tro, at man på den må­de kan sæt­te en ‘ prop’ i flygt­nin­ge­strøm­men. Der er an­dre ve­je, der vil åb­ne sig. De kan bå­de vi­se sig at bli­ve dy­re­re, læn­ge­re el­ler må­ske nem­me­re end nu. Men strøm­nin­ger­ne skal nok fin­de vej, « si­ger An­dreas Kamm, ge­ne­ral­se­kre­tær for Dansk Flygt­nin­ge­hjælp.

Si­ne Plam­bech fra DI­IS for­kla­rer, at flygt­nin­ge og mi­gran­ter pri­mært vil sø­ge asyl i de lan­de, hvor de har fa­mi­lie el­ler slægt­nin­ge i for­vej­en. El­ler der hvor man me­ner, at reg­ler­ne for fa­mi­lie­sam­men­fø­ring er gun­sti­ge.

GRA­FIK: Fa­ger­heim/ Tekst: Mads Korsager Ni­el­sen/ Fo­to: AFP, EPA, BA­LA­ZS MOHAI

TIRS­DAG 15. SEP­TEM­BER 2015

’’ Forsk­nin­gen på om­rå­det vi­ser, at kon­trol ik­ke stop­per en strøm af men­ne­sker, men der­i­mod om­di­ri­ge­rer og for­læn­ger ’’ Der er en stor ef­ter­spørgsel og et stort mar­ked, så men­ne­skes­mug­ler­ne skal nok fin­de nye mu­lig­he­der

Østrigs re­ge­ring har be­slut­tet at ge­nind­fø­re kon­trol langs græn­sen til Un­garn, der er en po­pu­lær flygt­nin­ge­ru­te. Po­li­ti­et langs græn­sen får hjælp af mi­li­tæ­ret, der dog pri­mært skal for­stær­ke den hu­ma­ni­tæ­re ind­sats. Store flygt­nin­ge­mæng­der ho­ber sig op i Østrig, ef­ter Tys­kland i we­e­ken­den luk­ke­de græn­ser­ne mid­ler­ti­digt. Tje lan sin Frankrig har ti ta­ge 30.000 fly Tys­kland, men kun 600 sig. Lan­det fo­re­slår, at g vogt­nin­gen i Græken­la og Un­garn for­stær­kes, kan ad­skil­les fra fat­tig­do mi­gran­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.