TE LUK­KER SIG

BT - - NYHEDER -

TIRS­DAG 15. SEP­TEM­BER 2015 Den pri­mæ­re flygt­nin­ge­ru­te går via Græken­land, Ma­kedo­ni­en, Ser­bi­en og Un­garn ind i Schen­gen- om­rå­det. Ef­ter at ha­ve pas­se­ret Østrig sø­ger flygt­nin­ge­ne asyl i Tys­kland el­ler fort­sæt­ter vi­de­re ud i Eu­ro­pa. Den en­de­li­ge ti­na­tion af­gø­res af, hvor flygt­nin­ge­ne har fa­mi­lie, be­kend­te el­ler kend­skab til de­nes flygt­nin­ge­lov­giv­ning.

Når Un­garn luk­ker sin græn­se til Ser­bi­en med et fi­re me­ter højt pig­t­rå­ds­hegn, for­ven­ter FN, at en ny flygt­nin­ge­ru­te vil gå via Kro­a­tien og ve­ni­en til Østrig.

Pig­t­rå­ds­heg­net i Un­garn kan åb­ne en ny smug­ler­ru­te ind i EU via far­van­det mel­lem Albanien og Ita­li­en. Ita­li­en er sta­dig en vig­tig vej ind i Eu­ro­pa for flygt­nin­ge og mi­gran­ter. 110.000 er kom­met den vej i år, an­slår FN. Langt de fle­ste flygt­nin­ge an­kom­mer via Græken­land. Den se­ne­ste op­tæl­ling fra FN vi­ser, at 206.656 pr. 3. sep­tem­ber er kom­met den vej. Pri­mært sy­re­re, men og­så af­g­ha­ne­re og ira­ke­re. Et få­tal an­kom­mer og­så fra land via Bul­ga­ri­en.

TJEK­KI­ET Tjek­ki­et har øget be­vogt­nin­gen af græn­sen. Man vil for­hin­dre, at ek­ki­et og Po­len bli­ver nye gen­nem­rej­sen­de, ef­ter at Tys­kland nu kon­trol­le­rer ne græn­ser. lbudt at ygt­nin­ge fra 0 har meldt græn­se­bend, Ita­li­en så flygt­nin­ge oms- TYS­KLAND Tys­kland har ge­nind­ført græn­se­kon­trol­len, pri­mært ved græn­sen til Østrig. Men og­så langs græn­ser­ne til Tjek­ki­et, Po­len, Bel­gi­en og Luxem­bourg er der kon­trol. I we­e­ken­den ale­ne an­kom 16.000 flygt­nin­ge til Mün­chen, før græn­sen blev luk­ket.

ITA­LI­EN PO­LEN Pol­ske myn­dig­he­der hol­der nø­je øje med flygt­nin­ge­strøm­me­ne, ef­ter kon­trol­len er ge­nind­ført i Tys­kland og Østrig. Man er klar til - med øje­blik­ke­ligt var­sel - at ind­fø­re græn­se­kon­trol.

AFRI­KA

VIA GRÆKEN­LAND SLOVAKI­ET Slovaki­et har ind­ført mid­ler­ti­dig græn­se­kon­trol ved over­gan­ge fra Østrig og Un­garn. Fle­re be­tjen­te er sendt mod græn­ser­ne som for­stærk­ning. UN­GARN Un­garn har ind­kaldt alt dis­po­ni­belt mand­skab, og po­li­ti­et er i hø­je­ste alarm­be­red­skab. Et me­ter­højt hegn langs græn­sen til Ser­bi­en står snart fær­digt. Heg­net skal sik­re, at de, der kryd­ser græn­ser­ne, la­der sig re­gi­stre­re, hvil­ket fle­re pe­ger på vil ud­lø­se kon­flik­ter mel­lem flygt­nin­ge og myn­dig­he­der­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.