’ Vi var skræmt fra vid og sans’

BT - - NYHEDER - Be­rit Hartung beh@ bt. dk

BENSPÆND I lø­bet af in­gen tid gik de ver­den rundt: Bil­le­der­ne af den un­gar­ske fo­to­graf, der spænd­te ben for en sy­risk far på fl ugt med sin yng­ste søn på ar­men. Avi­sen The Daily Mail har talt med Osama Ab­del- Muh­sen Alg­ha­dab, som kom i nær­kon­takt med vi­deo­jour­na­li­sten Pe­tra Laszlo, da han og søn­nen Zaid for­søg­te at fl yg­te over græn­sen mel­lem Ser­bi­en og Un­garn.

52- åri­ge Alg­ha­dab kom­mer op­rin­de­lig fra den sy­ri­ske by Deir ez- Zor, som er hær­get af bor­ger­kri­gen, men eft er 12 da­ges rej­se fra Tyr­ki­et er det nu lyk­ke­des far og søn at kom­me til Tys­kland, hvor den 16- åri­ge søn Mo­ham­mad op­hol­der sig.

» Der var tu­sind­vis af men­ne­sker, og po­li­ti­et for­søg­te at hol­de på os, ind­til der kom en bus, som kun­ne kø­re os til græn­sen. Vi var skræmt fra vid og sans, « for­tæl­ler han til avi­sen .

» Det var ka­o­tisk. Folk be­gynd­te at skub­be. Jeg så ik­ke, hvor det ( benspæn­det, red.) kom fra. Jeg mær­ke­de ba­re, at jeg faldt, « hu­sker han.

Pe­tra Laszlo blev fy­ret på grund af sin op­før­sel, og hun har sagt und­skyld og for­kla­ret, at hun var ban­ge for, at den store fl ok men­ne­sker vil­le an­gri­be hen­de.

Osama Ab­del- Muh­sen faldt med sin søn, da Pe­tra Laszlo spænd­te ben. Far og søn fik blå mær­ker. Hun blev fy­ret.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.