Rend mig i kon­ve

DF vil op­hæ­ve in­ter­na­tio­na­le af­ta­ler, der be­skyt­ter ud­læn­din­ge og flygt­nin­ge

BT - - NYHEDER - Sø­ren Mor­ten­sen smo@ bt. dk Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt

SPIL­LE­REG­LER Mens EU- lan­de­ne dis­ku­te­rer, hvor­dan man skal for­de­le 160.000 flygt­nin­ge, vil Dansk Fol­ke­par­ti gå en helt an­den vej. På veg­ne af sit par­ti ta­ger Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt nu et op­gør med tre af de vig­tig­ste in­ter­na­tio­na­le lov­be­stem­mel­ser på ud­læn­din­ge­om­rå­det, som Dan­mark er bun­det af.

Flygt­nin­ge­kon­ven­tio­nen skal skri­ves om, så man ik­ke læn­ge­re selv kan be­stem­me, hvil­ket land man vil sø­ge om asyl i.

Ret­ten til et fa­mi­li­e­liv, som er ga­ran­te­ret i den eu­ro­pæ­i­ske men­ne­ske­ret­tig­heds­kon­ven­tion, skal skri­ves ud af dansk lov­giv­ning. På den må­de kan kri­mi­nel­le ud­læn­din­ge med fa­mi­lie her i lan­det let­te­re smi­des ud.

Og her­bo­en­de stats­lø­se per­so­ner skal ik­ke ha­ve en let­te­re ad­gang til at bli­ve dan­ske stats­bor­ge­re end an­dre ud­læn­din­ge. Den ret er i dag sik­ret, for­di Dan­mark har til­slut­tet sig stats­lø­se­kon­ven­tio­nen.

De tre kon­ven­tio­ner er for­æl­de­de, me­ner Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt. De blev skre­vet på bag­grund af An­den Ver­denskrigs ræds­ler.

» I dag er de et part­sind­læg, der bru­ges me­re og me­re af ven­stre­fløj­en til at frem­me sin egen sag, « si­ger han. Be­græn­ser de­mo­kra­ti­et Hans ho­ve­d­an­ke er, at den slags in­ter­na­tio­na­le spil­le­reg­ler for be­hand­ling af ud­læn­din­ge be­græn­ser de­mo­kra­ti­et, da de for­hin­drer lan­de­ne i at ind­fø­re de­res eg­ne reg­ler.

» Vi skal ha­ve lov til at smi­de de folk ud af lan­det, som vi i for­hold til vo­res rets­sik­ker­hed og ud­læn­din­gepo­li­tik ik­ke me­ner har krav på at væ­re i Dan­mark, « si­ger Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt. » De skal ik­ke kun­ne på­berå­be sig, at de har fa­mi­lie her. «

Men den mel­ding un­drer for- svar­sad­vo­ka­ten Bjørn Elmquist.

» Hvis ik­ke det er en dansk vær­di at ha­ve en ker­ne­fa­mi­lie med mor og far og børn, og helst og­så bedste­for­æl­dre, så ved jeg ik­ke, hvad der er en ker­ne­vær­di for Dansk Fol­ke­par­ti. Af­skaf­fer vi ret­ten til fa­mi­li­e­liv, mel­der Dan­mark sig ud af den in­ter­na­tio­na­le retsor­den, som er møj­som­me­ligt byg­get op si­den An­den Ver­denskrig i et for­søg på, at sta­ter­ne ind­byr­des skal leve op til nog­le mini­mum­s­krav, « si­ger Bjørn Elmquist.

Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt fo­re­slår og­så, at Dan­mark genover­ve­jer flygt­nin­ge­kon­ven­tio­nen. Kon­kret be­ty­der det, at vi i ste­det for at be­hand­le asylan­sø­ge­re i Dan­mark, skal ko­pi­e­re den au­stral­ske mo­del. Au­stra­li­en tvin­ger flygt­nin­ge­ski­be til at ven­de om, og asyl­be­hand­lin­gen er hen­lagt til na­bo­lan­de som Pa- pua Ny Gu­i­nea og Nauru.

» Jeg er enig i, at vi skal hjæl­pe folk, der er in­di­vi­du­elt for­fulg­te. Vi skal og­så hjæl­pe krigs­flygt­nin­ge. Jeg kan godt for­stå, hvis bom­ber­ne fly­ver om ører­ne på én, at man sø­ger væk. Vi skal ba­re ik­ke hjæl­pe dem langt fra de lan­de, de kom­mer fra, « si­ger han.

Pro­ble­met er, at kon­ven­tio­nen gi­ver en asylan­sø­ger ret til selv at be­stem­me, i hvil­ket land man kan sø­ge asyl, me­ner Mor­ten Messer- sch­midt.

» Selv­føl­ge­lig skal al­le ha­ve ret til at få de­res sag prø­vet. Men asylan­sø­ge­ren skal ik­ke selv be­stem­mer, hvor den prø­vel­se fin­der sted, « si­ger han.

EU og Dan­mark skal i ste­det ind­gå af­ta­ler med nord­afri­kan­ske lan­de om at op­ret­te mod­ta­ge­cen­tre for EU- mid­ler el­ler dan­ske bi­stand­s­pen­ge. Kon­kret kun­ne et så­dant mod­ta­ge­cen­ter lig­ge i Ma­rok­ko, fo­re­slår han, som er et re­la­tivt vel­fun­ge­ren­de og sik­kert land. Den au­stral­ske mo­del Men den mo­del ad­va­rer asyl­eks­per­ten Ni­ko­las Feith Tan fra In­sti­tut for Men­ne­ske­ret­tig­he­der og Aar­hus Uni­ver­si­tet mod.

Han vur­de­rer, at den au­stral­ske asyl- mo­del næp­pe vil vir­ke i Eu­ro­pa, for­di EU og Au­stra­li­en har helt for­skel­li­ge rets­sy­ste­mer.

» I Eu­ro­pa har vi den eu­ro­pæ­i­ske men­ne­ske­ret­tig­heds­kon­ven­tion. Den gi­ver flygt­nin­ge en stær­ke­re be­skyt­tel­se, end de har un­der au­stralsk lov. Et vig­tigt punkt i den au­stral­ske asyl- mo­del er, at man tvin­ger flygt­nin­ge­far­tø­jer­ne til at ven­de om ude på ha­vet. Den Eu­ro­pæ­i­ske Men­ne­ske­ret­tig­heds­dom­stol har fast­slå­et, at en lig­nen­de me­to­de stri­der med den eu­ro­pæ­i­ske men­ne­ske­ret­tig­heds­kon­ven­tion, « si­ger Ni­ko­las Feith Tan.

Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt er ik­ke imod kon­ven­tio­ner med an­dre lan­de, når det gæl­der uden­rigs­po­li­tik og han­del­s­af­ta­ler.

» Men når man sov­ser he­le den po­li­ti­ske de­bat ind i kon­ven­tio­ner, bin­der man ik­ke ba­re po­li­ti­ker­ne, men og­så væl­ger­ne med hæn­der­ne på ryg­gen. Det er ik­ke ret­fær­digt, « si­ger Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt.

Han vil af- ra­ti­fi­ce­re stats­lø­se­kon­ven­tio­nen. Dansk pas er ale­ne en sag for Fol­ke­tin­get.

» Det er dybt for­stem­men­de at se, hvor man­ge men­ne­sker der får stats­bor­ger­skab i de her år. Det er ble­vet for let, og det er jo ik­ke så­dan, at man ik­ke kan bo i Dan­mark og ha­ve et godt liv i Dan­mark uden at væ­re stats­bor­ger, « si­ger han.

TIRS­DAG 15. SEP­TEM­BER 2015

Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt

’’ Vi skal ha­ve lov til at smi­de de folk ud af lan­det, som vi i for­hold til vo­res rets­sik­ker­hed og ud­læn­din­gepo­li­tik ik­ke me­ner har krav på at væ­re i Dan­mark

Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt er med­lem af Eu­ro­pa- Par­la­men­tet for Dansk Fol­ke­par­ti. Ved eu­ro­pa­par­la­mentsval­get i 2014 fik han 465.758 per­son­li­ge stem­mer. Fo­to: Si­mon Læs­søe

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.