MEN­NE­SKE­RET­TIG­HEDS­KON­VEN­TIO­NEN

BT - - NYHEDER -

ER PO­LI­TIETS PRO­CE­DU­RE

• Når man sø­ger om asyl i Dan­mark, bli­ver man re­gi­stre­ret hos po­li­ti­et og får ta­get

fo­to og fin­ger­af­tryk.

DU MÅ GER­NE

Lov­tek­sten: Ef­ter ar­ti­kel 8 har en­hver ret til respekt for sit pri­vat­liv og fa­mi­li­e­liv. I ud­vis­nings­sa­ger be­ty­der det, at sta­ten und­la­der at ud­vi­se et fa­mi­lie­med­lem. Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt: » Ar­tik­len bru­ges i samt­li­ge ud­vis­nings­sa­ger ved dan­ske dom­sto­le. Det er, sy­nes jeg, et uri­me­ligt værn, som for­hær­de­de for­bry­de­re kan be­skyt­te sig bag for at und­gå ud­vis­ning. « Eks­per­ten, ad­vo­kat Bjørn Elmquist: » At si­ge at dan­ske dom­sto­le mis­bru­ger og over­for­tol­ker ar­ti­kel 8, har in­tet på sig i prak­sis. Det er løgn. Der fin­des mas­ser af ek­semp­ler på, at man al­li­ge­vel smi­des ud af lan­det. « Fo­to: Iris . . . gi­ve flygt­nin­ge tøj, mad og drik­ke­va­rer samt små pen­ge­be­løb, hvis det kan godt­gø­res, at pen­ge­ne ik­ke bru­ges til no­get ulov­ligt. . . . ind­sam­le pen­ge og tøj til flygt­nin­ge.

DU MÅ IK­KE

. . . gi­ve flygt­nin­ge et lift til Sve­ri­ge. Man ri­si­ke­rer at bli­ve dømt for men­ne­skes­mug­ling. Det kan og­så væ­re ulov­ligt at trans­por­te­re flygt­nin­ge væk fra po­li­ti­et i f. eks. Rød­by og Pad­borg. Dansk Rø­de Kors Sms giv150 til 1231.

• Man skal og­så ud­fyl­de et an­søg­nings­ske­ma og for­kla­re, hvor­for man sø­ger asyl. An­sø­ge­re, der er anal­fa­be­ter, skal ik­ke ud­fyl­de et an­søg­nings­ske­ma. Tys­kland er pres­set af enor­me men­ne­ske­strøm­me. Mi­gran­ter sover på ga­den og fra­rå­der an­dre at rej­se til lan­det. Fo­to: Reu­ters . . . gi­ve en flygt­ning hus­ly, hvis ved­kom­men­de al­le­re­de er re­gi­stre­ret af po­li­ti­et.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.