FLYGT­NIN­GE­KON­VEN­TIO­NEN

BT - - NYHEDER -

Lov­tek­sten: In­gen stat må ud­vi­se el­ler af­vi­se en flygt­ning ved græn­ser­ne til så­dan­ne om­rå­der, hvor hans liv el­ler fri­hed vil væ­re tru­et. Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt går ind for den au­stral­ske asyl- mo­del. Om­sat til Eu­ro­pa be­ty­der det, at EU og Dan­mark kan ind­gå en af­ta­le med Ma­rok­ko el­ler et an­det nord­afri­kansk land om at stå for sags­be­hand­lin­gen. Eks­per­ten Ni­ko­las Feith Tan, ph. d. og for­sker, på­pe­ger, at det kan bli­ve van­ske­ligt at fin­de sik­re lan­de i Nord­afri­ka, der vil over­ta­ge asyl­be­hand­lin­gen. Fo­to: Claus Fi­sker

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.