SE­KUN­DER Rusland vil for­vand­le Krim

Vla­di­mir Putin in­vi­te­rer Hol­lywood­stjer­ner til at kø­be sov­je­ti­ske ba­de­ho­tel­ler på Krim- halvø­en. Sil­vio Ber­lusco­ni fø­rer an

BT - - NYHEDER - Si­mon Kru­se simk@ ber­ling­s­ke. dk An­drej Fi­lo­nov, borg­me­ster i Jev­pa­to­ri­ja

KIEV Glem alt om Ca­li­for­ni­en. Det nye Be­ver­ly Hills lig­ger på Krim. Her kan Hol­lywood- stjer­ner få byt­tet Sun­set Bou­le­vard ud med Le­nin- bou­le­var­den og Los An­ge­les- vil­la­en med et sov­je­tisk- byg­get pen­sio­nat med ud­sigt over Sor­te­ha­vet. Så­dan ly­der et nyt til­bud fra Rusland, der i marts sid­ste år an­nek­te­re­de den ukrain­ske halvø.

Den be­mær­kel­ses­vær­di­ge in­vi­ta­tion kom­mer fra halvø­ens Moskva- loy­a­le le­der Ser­gej Aksjo­nov, der sid­ste år blev ud­nævnt til po­sten af Vla­di­mir Putin.

I et åbent brev på bå­de rus­sisk og en­gelsk hen­ven­der Aksjo­nov sig til ’ stjer­ner in­den for sport, kunst og show­biz’ i he­le ver­den.

’ Hvis de ære­de stjer­ner øn­sker at slå sig ned på Krim, så er de ab­so­lut vel­kom­ne’, skri­ver Aksjo­nov i bre­vet, der mandag blev bragt i den re­ge­rings­ven­li­ge avis Is­ve­sti­ja.

Hans mål er mildt sagt am­bi­tiøst.

’ Vi vil med ti­den til­skyn­de frem­kom­sten af et nyt Be­ver­ly Hills på Krim’, skri­ver Ser­gej Aksjo­nov med hen­vis­ning til den sten­ri­ge by­del klos op ad det ca­li­for­ni­ske Hol­lywood.

Der er in­gen tvivl om, at Krims nye her­ske­re godt kun­ne bru­ge lidt stjer­nedrys. Halvø­en har væ­ret un­der­lagt in­ter­na­tio­na­le sank­tio­ner, si­den rus­si­ske styr­ker i marts sid­ste år strøm­me­de ind på den ukrain­ske halvø og om­rin­ge­de ukrain­ske mi­li­tær­ba­ser og re­ge­rings­byg­nin­ger. Få uger se­ne­re an­nek­te­re­de Vla­di­mir Putin om­rå­det eft er en om­stridt fol­ke­af­stem­ning.

Eu­ro­pa, USA og FNs ge­ne­ral­for­sam­ling har for­dømt Ruslands frem­færd på Krim. Blandt ver­dens lan­de er det kun Sy­ri­en, Ve­nezu­ela, Cu­ba, Af­g­ha­ni­stan, Ni­ca­ragua og Nord­korea, der an­er­ken­der halvø­en som rus­sisk ter­ri­to­ri­um. Drøm­mer om Pitt og Jo­lie Rusland har i ste­det for­søgt at op­nå an­dre for­mer for sym­bolsk an­er­ken­del­se. Blandt an­det gen­nem uden­land­ske be­søg. I we­e­ken­den fl øj Vla­di­mir Putin til Krim i sel­skab med sin gam­le al­li­e­re­de, Ita­li­ens tid­li­ge­re pre­mi­er­mi­ni­ster Sil­vio Ber­lusco­ni. Ber­lusco­ni er den mest frem­træ­den­de ve­st­li­ge po­li­ti­ker, der har be­søgt det an­nek­te­re­de om­rå­de.

Men og­så Di­mi­tri Ro­ma­noff , over­ho­ved for Ruslands gam­le ts­ar- fa­mi­lie og bo­sat i Dan­mark, be­søg­te i au­gust den om­strid­te halvø.

Og nu skal Hol­lywood­stjer­ner iføl­ge Aksjo­novs nye plan ba­ne vej­en for yder­li­ge­re an­er­ken­del­se af Moskvas over­her­re­døm­me.

Brad Pitt og An­ge­li­na Jo­lie er så­le­des på li­sten over de nav­ne, som pro- rus­si­ske lo­kal­po­li­ti­ke­re – må­ske lidt op­ti­mi­stisk – har i kik­ker­ten.

» For ek­sem­pel vil­le vi med for­nø­jel­se ta­ge mod det be­røm­te Hol­lywood- par An­ge­li­na Jo­lie og Brad Pitt. De har man­ge børn, og for dem bli­ver det helt sik­kert kom­forta­belt og hyg­ge­ligt, « si­ger An­drej Fi­lo­nov, der er borg­me­ster i hav­ne­by­en Jev­pa­to­ri­ja.

Sam­ti­dig kan stjer­ner­ne spa­re pen­ge, eft er­som Krim er ik­ke så lidt bil­li­ge­re end det op­rin­de­li­ge Be­ver­ly Hills, lok­ker borg­meste­ren.

» Hvad ko­ster en villa ved Los An­ge­les? Det er 30, 50, 60 mil­li­o­ner dol­lar. Hos os kan man for fem el­ler seks mil­li­o­ner få et tid­li­ge­re sa­na­to­ri­um el­ler et pen­sio­nat, « si­ger han til Is­ve­sti­ja.

An­drej Fi­lo­nov fo­re­slår og­så, at ve­st­li­ge ken­dis­ser kan få et styk­ke jord kvit og frit, hvis de til gen­gæld vil del­ta­ge i re­k­la­me­kampag­ner for Krim, der iføl­ge re­ge­rin­gens eg­ne tal er blandt Ruslands fat­tig­ste re­gio­ner.

» De stjer­ner, der bor i re­gio­nen, bli­ver i bund og grund en del af vo­res brand, « for­kla­rer borg­meste­ren. Turis­men svig­ter Det in­ter­na­tio­nalt iso­le­re­de Krim har op­le­vet et kraft igt fald i an­tal­let af turi­ster si­den den rus­si­ske an­nek­te­ring. Det har ramt man­ge ind­byg­ge­re hårdt. Sam­ti­dig be­ty­der sank­tio­ner, at in­gen in­ter­na­tio­na­le kre­dit­kort fungerer, li­ge­som EU- bor­ge­re ik­ke må kø­be ejen­dom på Krim, for­di om­rå­det sta­dig an­ses for en del af Ukrai­ne.

Den rus­si­ske avis har dog fun­det én se­mi- ken­dis, der er in­ter­es­se­ret i de­le af til­bud­det. For­san­ge­ren for det ame­ri­kan­ske me­tal­band Limp Bizkit, Fred Durst, si­ger til avi­sen, at han da godt kun­ne tæn­ke sig at be­sø­ge Krim.

» Jeg el­sker et varmt kli­ma, havluft og bjer­ge, « si­ger Fred Durst, der dog ik­ke luft er no­get øn­ske om at kø­be et sov­je­tisk pen­sio­nat.

Bre­vet fra Ser­gej Aksjo­nov frem­hæ­ver og­så den fran­ske sku­e­spil­ler Ge­rard De­par­di­eu, der fi k et rus­sisk pas over­rakt af Vla­di­mir Putin for to år si­den.

Iføl­ge rus­si­ske me­di­er bor han imid­ler­tid ik­ke læn­ge­re i det hus, han blev til­delt i Mor­d­ovi­en- re­gio­nen øst for Moskva.

’’ Hos os kan man for fem el­ler seks mil­li­o­ner få et tid­li­ge­re sa­na­to­ri­um el­ler pen­sio­nat

Ruslands præ­si­dent Vla­di­mir Putin tog forskud på pla­ner­ne om at gø­re Krim- halvø­en til et sted for in­ter­na­tio­na­le show­biz- stjer­ner, da han hen over we­e­ken­den in­vi­te­re­de Sil­vio Ber­lusco­ni på rund­t­ur på Krim. Til stor ju­bel for de an­sat­te be­søg­te den 78- åri­ge tid­li­ge­re ita­li­en­ske pre­mi­er­mi­ni­ster bl. a. en vin­gård sam­men med Putin. Fo­to: Alek­sej Druzhin­in/ Den rus­si­ske præ­si­dents pres­se- og in­for­ma­tions­af­de­ling/ Tass

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.