En pave kom til Dan­mark

BT - - NYHEDER -

PA­VE­BE­SØG

Over­ho­ve­det for ver­dens æld­ste kir­ke­sam­fund - den kop­tisk- or­to­dok­se kir­ke - er i lan­det i dis­se da­ge og var i går i au­di­ens på Ama­li­en­borg hos dron­ning Mar­gret­he. Den kop­ti­ske pave Tawad­ros re­præ­sen­te­rer de små ti pro­cent af den egyp­ti­ske be­folk­ning på 87 mil­li­o­ner, som til­hø­rer den kop­ti­ske kir­ke. Kop­ter­ne ud­gør der­med det stør­ste krist­ne min­dre­tal i Mel­le­mø­sten og Nord­afri­ka og er of­te of­re for for­føl­gel­se.

» Vi har et sær­ligt fo­kus på krist­ne min­dre­tals vil­kår på grund af den sti­gen­de un­der­tryk­kel­se af krist­ne min­dre­tal i en ræk­ke lan­de. Jeg ser der­for frem til at drøf­te den ak­tu­el­le si­tu­a­tion for det kop­ti­ske min­dre­tal i Egyp­ten og re­gio­nen med pa­ven for den kop­ti­ske kir­ke, « sag­de kul­tur- og kir­ke­mi­ni­ster Ber­tel Haar­der ( V) in­den mø­det med pave Twad­ros.

Val­get af den kop­ti­ske pave fo­re­går i øv­rigt på en sær­lig må­de. Først fin­des tre kan­di­da­ter ved en af­stem­ning blandt le­den­de med­lem­mer af kir­ken. Nav­ne­ne på de tre kom­mer i en skål, hvor­på en dreng med bind for øj­ne­ne træk­ker en sed­del.

Og det var alt­så den 60- åri­ge Tawad­ros IIs navn, der stod på sed­len ved det se­ne­ste pa­ve­valg.

Tawad­ros’ be­søg af­slut­tes i mor­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.