Pink Floyd- gu­i­ta­ri

I den­ne uge ud­sen­der David Gil­mour so­lo- abum­met ’ Ratt­le that Lo­ck’. BT teg­ner et po­rtræt af den store gu­i­ta­rist

BT - - KULTUR - Hen­rik Tuxen bt@ bt. dk

BAG­GRUND Gu­den af de spa­ce­de, ste­ne­de gu­i­tar­so­lo­er, David Gil­mour fra Pink Floyd, er ak­tu­el med al­bum og ver­dens­tur­né. To­nen er må­ske ble­vet me­re let og pop­pet med åre­ne. Men mil­li­o­ner af fans ven­ter sta­dig med til­ba­ge­holdt ån­de­dræt. Og hver­ken Gil­mours el­ler Pinks Floyds fans er, som fans er fl est. Da un­der­teg­ne­de så­le­des an­meld­te Ro­ger Wa­ters’ ( en an­den Pink Floyd­le­gen­de) op­fø­rel­se af ’ The Wall’ i Par­ken i 2013 og i den­ne el­lers po­si­ti­ve an­mel­del­se til­lod mig at stille nog­le få spørgs­mål an­gå­en­de Wa­ters’ in­te­gri­tet i dag i for­hold til at ud­læg­ge den dy­stre to­ne, bå­de in­dre og yd­re, kom re­ak­tio­nen promp­te i form af kom­men­ta­rer som ’ Kæ­re Hen­rik Tuxen. Er der no­get her på jord, der er over­vur­de­ret, så er det dig og di­ne så­kald­te an­mel­del­ser!’ Dem spø­ger man ik­ke med Pink Floyd, og i sær­de­les­hed Ro­ger Wa­ters og David Gil­mour, spø­ger man ik­ke med. Ban­det har solgt om­kring 250 mil­li­o­ner al­bum, og for man­ge af kø­ber­ne har de væ­ret hol­de­punk­tet i til­væ­rel­sen gen­nem år­ti­er.

Det vir­ker sym­pa­ti­ske og lu­ne David Gil­mour dog ube­rørt af, i hvert fald hvad an­går at læg­ge sig tæt op ad den mu­si­kal­ske slip­strøm fra der, hvor Floyd slap. Ti­telnum­me­ret fra det nye so­lo­al­bum ’ Ratt­le that Lo­ck’ by­der i hvert fald på bå­de dansab­le disko- ryt­mer, store kor, og et mu­si­kalsk aft ryk, der pe­ger me­re på blød U2 end Syd Bar­ret.

David Gil­mour var el­lers op­rin­de­ligt langt­fra til­tænkt en ho­ved­rol­le i ban­det, men sna­re­re som dub­let for no­to­risk usta­bi­le Syd Bar­ret.

Gil­mours ung­doms­ven og Pink Floyds op­rin­de­li­ge le­der, sangskri­ver og vo­ka­list. Hans lem­fæl­di­ge om­gang med det store psy­ke­de­li­ske tag- selv- bord ko­ste­de ham så­vel plad­sen i Floyd som det men­tale hel­bred, hvil­ket desvær­re al­drig blev genop­ret­tet, in­den han 60 år gam­mel dø­de i 2006.

Gil­mour vi­ste sig hur­tigt som en alt an­det end iden­ti­tets­løs sub­sti­tut og blev med åre­ne grad­vist me­re cen­tral i Pink Floyd. Hans blø­de, ste­ne­de vo­kal kon­tra Wa­ters’ me­re skar­pe og skin­gre, kom­bi­ne­ret med hans at­mos­fæ­ri­ske, lang­truk­ne, og ek­stremt eff ek­ti­ve greb om Fen­der­gu­i­ta­ren, er om no­get fæl­lesnæv­ne­ren i den iko­ni­ske Pink Floydso­und.

En lyd, der top­pe­de for år­ti­er si- den, men som eft er alt at døm­me kom­mer til at ha­ve ind­fl ydel­se langt ud i frem­ti­den. Sid­ste års sva­nesang

Pink Floyd ud­gav sid­ste år, højst over­ra­sken­de, sva­nesan­gen ’ End­less Ri­ver’, med gam­le, be­ar­bej­de­de op­ta­gel­ser fra ’ Di­vi­sion Bell’ ( 1994), men man kan ik­ke be­skyl­de den mod­ne Gil­mour for at væ­re no­gen Spe­e­dy Gon­za­lez.

’ Ratt­le that Lo­ck’ er det fj er­de so­lo­al­bum i ræk­ken, hvoraf spe­ci­elt den selv­ti­tu­le­re­de de­but fra 1978 har få­et ikon­sta­tus. På se­ne- ste ud­spil, ’ On an Island’ fra 2006, op­le­ve­de man Gil­mour i vel­kendt til­ba­ge­læ­net stil, men med min­dre bid og psy­ke­de­lisk far­lig­hed end i de yn­gre år. Gil­mour har væ­ret på fl ere so­lo- tur­ne­er ( som al­tid er øje­blik­ke­ligt ud­solg­te), hvor han vi­ser si­ne unik­ke, fort­sat in­tak­te, ev­ner som gu­i­ta­rist, bl. a. i aku­sti­ske ud­ga­ver af et af melan­ko­li­ens mu­si­kal­ske ab­so­lut­te mester­vær­ker ’ Shine on You Cra­zy Di­a­mond’. Wa­ters’ bit­ter­sø­de hyl­dest til for­gæn­ge­ren Syd Bar­ret, hvor Gil­mours gu­i­tar­spil løft es til hi­sto­ri­ske høj­der. Mod­sat Bar­ret, og desvær­re man­ge an­dre kol­le­ga­er, vir­ker det som om, Gil­mour med åre­ne har fun­det grad­vist me­re ro og glæ­de i til­væ­rel­sen. Ko­nen er med Hu­stru­en si­den 1994, Pol­ly Samp­son, spil­ler en stor rolle i den­ne ud-

’’ Gil­mour le­ger eft er for­godt­be­fi nden­de i hus­bå­den/ stu­di­et på Them­sen, han er en er­fa­ren pi­lot, og si­ne mu­si­kal­ske ven­ners ven

vik­ling ( og­så kunst­ne­risk, til vis­se di­scip­les for­try­del­se). Gil­mour le­ger eft er for­godt­be­fi nden­de i hus­bå­den/ stu­di­et på Them­sen, han er en er­fa­ren pi­lot og si­ne mu­si­kal­ske ven­ners ven.

’ Ratt­le that Lo­ck’, ud­kom­mer på fre­dag den 18. sep­tem­ber. Al­bum­met er pro­du­ce­ret af Gil­mour selv, i sam­ar­bej­de med Phil Man­za­ne­ra fra stil­ska­ben­de Roxy Mu­sic.

David Gil­mour er li­ge nu på ver­dens­tur­né. Det tæt­te­ste han kom­mer på Dan­mark, er Ober­hau­sen i Tys­kland på lør­dag.

David Gil­mour har det al­ler­bedst, når han er hjem­me, hvor mu­sik­ken bli­ver til.

Ar­kiv­fo­to: Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.