Ste­reo Stu­dios kon­kursla­ger sæl­ges med store ra­bat­ter

BT - - KULTUR - Est­her Mo­gen­sen Gaff a

KON­KURS Eft er at ha­ve væ­ret he­le Dan­marks mu­sik- og fi lm­kæ­de i 40 år måt­te Ste­reo Stu­dio er­klæ­re sig kon­kurs den 28. au­gust 2015.

Nu skal va­re­la­ge­ret om­sæt- tes til pen­ge, hvil­ket kom­mer al­le mu­si­kel­ske­re til go­de. Fre­dag den 2. ok­to­ber be­gyn­der kon­kurs­sal­get over Ste­reo Stu­dios kon­kurs­bo på i alt 130.000 va­rer. Der vil væ­re 25 pro­cent ra­bat på lp’er, elek­tro­nik og spil­til­be­hør samt he­le 50 pro­cent ra­bat på al­le an­dre va­rer.

Kon­kurs­sal­get

vil fo­re­gå fre­dag den 2. ok­to­ber klok­ken 10- 19 og lør­dag den 3. ok­to­ber kl. 10- 16, for her­eft er at væ­re åbent al­le hver­da­ge helt frem til den 23. de­cem­ber.

Det fi nder sted i Højb­jerg ved Aar­hus og fo­re­går som et la­ger­salg. Præ­cis adres­se of­fent­lig­gø­res se­ne­re. Og ejer­ne gør op­mærk­som på føl­gen­de:

Sal­get af va­re­la­ge­ret fo­re- går fra et kon­kurs­bo, hvor­for for­bru­ge­rens nor­ma­le re­k­la­ma­tions­ret på to år ik­ke er gæl­den­de. Al­le va­rer sæl­ges som be­set uden no­gen form for re­k­la­ma­tions­ret.

På bil­le­det er det Ras­mus Se­e­bach, der i 2013 mød­te fans i én af de nu luk­ke­de pla­de­bu­tik­ker.

Fo­to: Kim Hau­gaard

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.