Skrø­be­lig og stærk

Sonja Ri­ch­ter kan fra tors­dag ses i ti­tel­rol­len i ’ Ma­da­me de Sa­de’

BT - - NAVNE - Jakob Ste­en Ol­sen jso@ ber­ling­s­ke. dk Så­dan lø­ser du Su­do­ku: Løs­nin­ger fra i går:

SCENEAKTUEL Sonja Ri­ch­ter er tilbage på te­a­tret. Fra tors­dag står hun hver aft en på Bet­ty Nan­sen Te­a­trets skrå sce­ne, hvor hun skal for­lø­se den kom­pli­ce­re­de ti­tel­rol­le i den ja­pan­ske dra­ma­ti­ker Yokio Mis­hi­mas ’ Ma­da­me de Sa­de’. Marquis de Sa­de med de pro­vo­ke­ren­de, kø­de­li­ge til­bø­je­lig­he­der ser man ik­ke. I ste­det er det kvin­der­ne om­kring ham, som in­dædt dis­ku­te­rer hans ud­skej­el­ser. Sonja Ri­ch­ter er hu­stru­en, der går så langt i sit for­svar for man­dens til­bø­je­lig­he­der, som det over­ho­ve­det er mu­ligt. En svær op­ga­ve, som man imid­ler­tid godt for­står, at te­a­tret har vil­let ha­ve Sonja Ri­ch­ter til at gi­ve liv. Hvem an­dre end hun kan i den grad la­de sig gen­nem­si­t­re af en rolle ? Det er i det he­le ta­get no­get af det dra­gen­de ved sku­e­spil­le­ren Sonja Ri­ch­ter:

På den ene si­de ser hun så skrø­be­lig ud, spin­kel af sta­tur og med no­get fj er­nt, fe­ber­hedt drøm­men­de over sig. På den an­den si­de ul­mer vold­som­me, trod­si­ge kræft er i hen­de. Den skæ­re og føl­som­me ren­fær­dig­hed, der er en del af hen­des sku­e­spil­ler­fy­si­og­no­mi, blan­des med den usæd­van­li­ge, li­den­ska­be­li­ge sjæle­li­ge styr­ke. I den for­stand er hun en frem­med fugl på en dansk te­a­ter­s­ce­ne, selv­for­bræn­den­de og selv­forg­lem­men­de som for­gæn­ge­ren In­ge­borg Brams var det. Vak­te op­mærk­som­hed tid­ligt Ta­len­tet har der al­drig væ­ret tvivl om. Al­le­re­de in­den elevsko­len vak­te Es­b­jerg- pi­gen op­mærk­som­hed, da hun var en af ini­ti­a­tiv­ta­ger­ne til et halv­pro­fes­sio­nelt mu­si­cal­kom­pag­ni i Aar­hus. På gym­na­si­et hav­de hun afl agt mu­si­kek­sa­men i nog­le san­ge fra An­drew Lloyd Web­bers one wo­man- mu­si­cal ’ Tell me on a Sun­day’, og da hun spil­le­de he­le fo­re­stil­lin­gen på sce­nen i Aar­hus, fi k det an­mel­der­ne til at skri­ve om, at hen­de kom vi til at se me­re til. Ta­lent ud over det sæd­van­li­ge Og det vi­ste sig at hol­de stik, for snart var hun op­ta­get på Oden­se Te­a­ters elevsko­le, hvor jury­en al­drig før hav­de væ­ret så sik­ker i sin sag: Her var et ta­lent ud over det sæd­van­li­ge. Det var dog ik­ke mu­si­ca­len, der skul­le bli­ve hen­des lø­be­ba­ne, selv om den fyn­s­ke lands­dels­sce­ne pla­ce­re­de hen­de i det mu­si­kal­ske re­per­toi­re, og til trods for at hun si­den og­så har væ­ret Ma­ria Mag­da­le­ne i ’ Jesus Christ Su­per­star’ på Østre Gas­værk Te­a­ter.

I Oden­se hav­de hun og­så nå­et at prø­ve kræft er med Ofe­lia, og hun lod sig en­ga­ge­re til Det Kon­ge­li­ge Te­a­ter, hvor hun snart fi k ry­stet de klas­si­ske ung­pi­gerol­ler af sig og fi k be­ty­de­li­ge op­ga­ver i Schil­lers ’ Ka­ba­le og kær­lig­hed’ som den op­rør­ske ’ An­ti­go­ne’ over for sel­ve­ste Jør­gen Re­en­berg, samt som en smukt de­ter­mi­ne­ret Est­her i ’ In­den­for mu­re­ne’.

Selv har hun al­drig lagt skjul på, at me­ti­e­ren fyl­der det me­ste af hen­des til­væ­rel­se. Hvis hun vil gø­re sit ar­bej­de or­dent­ligt, er hun nødt til at de­di­ke­re sit liv til kun­sten.

Det er ik­ke mu­ligt at sprin­ge over, hvor gær­det er la­vest. Det er en stra­te­gi, som uden tvivl har haft si­ne om­kost­nin­ger, for Sonja Ri­ch­ter har selv for­talt om, hvor­dan hun i pe­ri­o­der har væ­ret nødt til at træk­ke sig tilbage fra sce­nen for hol­de til pro­fes­sio­nen. Man skal bræn­de, men ik­ke bræn­de op.

Nem

Svær

Dit svar: Al­le de tom­me fel­ter skal ud­fyl­des med et tal mel­lem 1 og 9. Hver van­dret ræk­ke og lodret ko­lon­ne skal ind­hol­de al­le tal 1 til 9. Hvert af de 9 små 3x3 kva­dra­ter skal og­så in­de­hol­de al­le tal fra 1 til 9. In­tet tal må alt­så op­træ­de me­re end én gang i hver ræk­ke , ko­lon­ne og 3x3 kva­drat.

Sonja Ri­ch­ter træ­der tors­dag op på de skrå bræd­der på Bet­ty Nan­sen Te­a­tret. Fo­to: Sop­hia Juli­a­ne Ly­dolph

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.