Mel­lem to mænd

BT - - TV -

RO­MAN­TISK KO­ME­DIE

Mela­nie Car­mi­cha­el er en ung, suc­ces­rig mo­de­de­sig­ner i New York, som er for­lo­vet med den vel­ha­ven­de play­boy An­drew Hen­nings, søn af sel­ve­ste Kat­he­ri­ne Hen­nings, New Yor­ks borg­me­ster. En skøn­ne dag fri­er An­drew til Mela­nie, og hun er ove­nud lyk­ke­lig. Hun for­tæl­ler dog ik­ke til An­drew, at der li­ge er et en­kelt pro­blem, som hun må ha­ve sty r på, før de kan gif­te sig. Hun er nem­lig al­le­re­de gift ! Trods sit form­ful­dend­te ima­ge som so­fi sti­ke­ret stor­by­pi­ge, så kom­mer Mela­nie i vir­ke­lig­he­den fra en be­ske­den bag­grund i en lil­le by i syd­sta­ter­ne. Her gift ede hun sig som te­e­na­ger med sin kæ­re­ste fra High School- ti­den, Ja­ke Per­ry. Tin­ge­ne gik imid­ler­tid hur­tigt skævt for det un­ge æg­te­par, og Mela­nie fl yt­te­de øst­på, og skab­te sig en helt ny til­væ­rel­se un­der­vejs. Uhel­dig­vis har Ja­ke al­drig gi­det ulej­li­ge sig med at få æg­te­ska­bet op­løst. Nu må Mela­nie rej­se hjem til lil - le­by­en Pid­geon Cre­ek i Ala­ba­ma og gi­ve sin for­æl­dre, Pearl og Earl, nyhe­den, samt over­ta­le Ja­ke til at gi­ve hen­de en of­fi ci­el skils­mis­se. Jo me­re tid Mela­nie til­brin­ger sam­men med sin gam­le fl am­me, jo me­re be­gyn­der den gam­le gnist mel­lem dem at slå igen. Og sam­ti­dig må Mela­nie læ­re, at ik­ke al­le i hen­des hjem­by er li­ge im­po­ne­re­de over hen­des aff ek­te­re­de stor­by ma­ne­rer. ( Ka­nal 5)

Med­vir­ken­de: Josh Lucas, Re­e­se Wit­her­spoon og Pa­tri­ck Demp­sey kan op­le­ves i et tre­kants­dra­ma i ” Swe­et Ho­me Ala­ba­ma”.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.