HOROSKOP

BT - - TV/ RADIO - Da­gens horoskop er la­vet af astro­log Lejla Lind­holm Chri­sten­sen

VÆDDEREN 20.03 - 19.04 Du fø­ler en­de­lig, at der er no­get, som ryk­ker fremad nu. No­get, som du læn­ge har gå­et og ven­tet på, vi­ser sig en­de­lig at bli­ve til no­get. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:**** TY­REN 20.04 - 20.05 Stjer­ner­ne ad­va­rer om, at du bør ha­ve små arm­be­væ­gel­ser i dag, og at du ik­ke spre­der dig over for me­get. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:* TVIL­LIN­GER­NE 21.05 - 20.06 Du er på krigs­stien i dag. Uan­set om di­ne om­gi­vel­ser si­ger no­get el­ler ej, så skal du nok få en dis­kus­sion i dag. Det er en god idé at skue in­dad. Kær­lig­hed:**** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:*** KREB­S­EN 21.06 - 21.07 Du har de bedst tæn­ke­li­ge vil­kår til at få ting og sa­ger ind i de ram­mer, som du kun­ne øn­ske dig. Det gæl­der nær­mest ba­re om at si­ge til. Kær­lig­hed:****** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:*** LØ­VEN 22.07 - 22.08 Din lun­te er kort, og der skal ik­ke så me­get til, før du la­der dig ir­ri­te­re af an­dre og må­ske især af de an­dres mang­len­de an­svar­lig­hed. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:** JOMFRUEN 23.08 - 22.09 Da­gen er fuld af uro, over­ra­skel­ser el­ler ting, som vil kom­me bag på dig. Du er i godt hu­mør og la­der dig ik­ke skræm­me så­dan li­ge. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:*** VÆG­TEN 23.09 - 22.10 Di­ne ly­ster til at se nye ho­ri­son­ter bli­ver ik­ke til­go­de­set. Det gi­ver an­led­ning til en in­dre ir­ri­ta­tion, som let går ud over di­ne om­gi­vel­ser. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:*** SKORPIONEN 23.10 - 21.11 Der lig­ger fø­lel­ses­mæs­si­ge ud­for­drin­ger i luft en i dag. Det er vig­tigt, at du ik­ke si­ger ja til hvad som helst. Stå fast ved dig selv. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:*** SKYTTEN 22.11 - 20.12 Du har øn­sker om æn­drin­ger i dit ar­bejds­liv. Du har dog svært ved at se, hvor­dan det skal kun­ne la­de sig gø­re. Det er en god idé at ta­le om det. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:*** STENBUKKEN 21.12 - 19.01 Uan­set hvor­dan di­ne om­gi­vel­ser re­a­ge­rer på di­ne hand­lin­ger el­ler man­gel på sam­me, så står du fast. Du har ik­ke lyst til at æn­dre på no­get. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:* VANDMANDEN 20.01 - 18.02 Du er lidt i krigs­hu­mør i dag. Der skal ik­ke me­get til, før du fa­rer i fl int over selv en lil­le ba­ga­tel. Den rø­de far­ve er ak­tu­el for dig i dag. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:** FISKENE 19.02 - 19.03 Jo me­re du er pa­rat til at ind­gå et kom­pro­mis med en be­stemt per­son, des hur­ti­ge­re vil du op­da­ge, at tin­ge­ne vil gli­de­re let­te­re. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:***

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.