Ho­bro: ’ Vil gå he­le vej­en’

Den nord­jy­ske klub vil kæm­pe for at be­hol­de sin 2- 1- sejr over AGF

BT - - SPORTEN - Da­ni­el Mar­tin­sen danm@ sporten. dk Ad­vo­kat Lars Küh­nel

BT be­kla­ger I man­da­gens ud­ga­ve af BT brag­te vi en ar­ti­kel med over­skrift en ’ Randers hjalp AGF på spo­ret af Ho­bro- brøler’. BT skal be­kla­ge ord­ly­den, da det kan tol­kes som om, Randers ak­tivt gjor­de AGF op­mærk­som på den mang­len­de spil­ler­til­la­del­se. Det var AGF, der­for­hør­te sig hos Randers.

TROR PÅ MED­HOLD Ho­bro har ik­ke tænkt sig at gi­ve op. Hel­ler ik­ke selv om klub­ben skul­le ta­be sa­gen om – den må­ske ulov­li­ge – brug af spil­le­ren Ada­ma Tam­bou­ra ved DBU Fod­bol­dens di­sci­pli­næ­rin­stans.

Ad­vo­kat Lars Küh­nel, som den nord­jy­ske klub har hy­ret til at gen­nem­traw­le DBU­love­ne for at fi nde et smut­hul, er over­be­vist, at man nu har en god sag.

Og den vil man kæm­pe for, til al­le mu­lig­he­der er udtøm­te.

» Det er den vej, vi al­le­re­de har be­slut­tet at gå, hvis vi ik­ke får med­hold i før­ste om­gang, og det tror jeg ik­ke rig­tigt på, at vi vil få ( ved DBU Fod­bol­dens di­sci­pli­næ­rin­stans, red.). Vi skal nok indstil­le os på, at vo­res sag rent fak­tisk først star­ter i ap­pe­l­ud­val­get. Først i Fod­bol­dens ap­pe­l­ud­valg og der­næst ved Dansk Idræts­for­bunds hø­je­ste ap­pel­in­stans, « si­ger ad­vo­kat Lars Küh­nel.

I går klok­ken 16 hav­de Ho­bro få­et en frist til at afl eve­re sin re­de­gø­rel­se af sa­gen, hvor klub­ben er gå­et fra glæ­de over en sid­ste- mi­nuts- sejr over AGF til fortviv­lel­se for nu at igen at ha­ve en god po­r­tion op­ti­mis­me.

Og hos DBU reg­ner man med, at en af­gø­rel­se kan træk­ke ud på grund af de man­ge pa­ra­graff er, der er kom­met i spil.

» Det kom­mer helt an på, hvor om­fat­ten­de ma­te­ri­a­let fra Ho­bro er. Det kan bli­ve tirs­dag ( i dag, red.), men det kan og­så sag­tens bli­ve ons­dag, « si­ger le­der af DBU tur­ne­rin­ger, Hen­rik Andersen, der in­gen kom­men­ta­rer har til sa­gens kon­kre­te ka­rak­ter.

Ad­vo­kat Lars Küh­nel for­sik­rer, at han har gjort sit for at gi­ve di­sci­pli­næ­rin­stan­sen godt med ar­bej­de.

» Jeg har væ­ret op­pe he­le nat­ten. Jeg har få­et to ti­mers søvn, for det ta­ger lidt tid at skri­ve. Én ting er at ind­hen­te pa­ra­graff er og læ­se af­gø­rel­ser og fakta, og­så ba­re li­ge det med at skri­ve det ned har ta­get lidt tid, « si­ger Lars Küh­nel.

Med Ada­ma Tam­bou­ra på ba­nen i al­le 90 mi­nut­ter vandt Ho­bro fre­da­gens su­per­liga- kamp over AGF med 2- 1.

Får aar­hu­si­a­ner­ne til­delt sej­ren, vil det brin­ge klub­ben helt op på en delt an­den­plads i Su­per­liga­en, mens Ho­bro igen vil ry­ge un­der stre­gen.

AGF- di­rek­tør Ja­cob Ni­el­sen har in­gen kom­men­ta­rer til sa­gens ud­vik­ling:

» Så vil jeg jo ik­ke kun­ne la­ve an­det, « si­ger han.

TIRS­DAG 15. SEP­TEM­BER 2015

’’ Vi skal nok indstil­le os på, at vo­res sag rent fak­tisk først star­ter i ap­pe­l­ud­val­get

TAM­BOU­RA- SA­GEN

Ho­bro IKs Ada­ma Tam­bou­ra ( for­re­st) i du­el med AGFs Step­han Pe­ter­sen . Fo­to: Bo Amstrup

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.