Sol­bak­ken kan kun ta­be på fan- fi ght

BT - - SPORTEN - Fo­to: An­ders Kjær­bye

BUD­SKA­BET PÅ BAN­NE­RET var ty­de­ligt. ’ I er DKs bedst be­tal­te – I KBH er det kun sej­re, der tæl­ler. Og det gæl­der især for dig, Stå­le’.

Så­dan skrev de­le af FC Kø­ben­havns fans på en ti­fo op til søndagens hjem­me­kamp mod AaB. Så er ret­nin­gen li­ge­som sat. FCK- fan­se­nes tå­l­mo­dig­hed er ik­ke uen­de­lig. Hel­ler ik­ke med sym­bo­let Stå­le Sol­bak­ken.

FCK har haft en dybt util­freds­stil­len­de sæ­son­start med en alt for tid­lig eu­ro­pæ­isk exit og en Su­per­liga- be­gyn­del­se, der ik­ke just pe­ger en­ty­digt i ret­ning af det dan­ske mester­skab, der er et ab­so­lut krav i ho­ved­sta­den i den­ne sæ­son.

Der­for var FCK- fan­se­ne søn­dag der­u­de, hvor de fandt det nød­ven­digt at læg­ge pres på spil­ler­ne og ik­ke mindst ma­na­ge­ren, ch­eft ræ­ne­ren og man­den med mag­ten, Stå­le Sol­bak­ken.

Før­ste halv­leg af op­gø­ret mod AaB for­løb imid­ler­tid ik­ke, som fan­se­ne hav­de øn­sket. Selv om de­res hold spil­le­de godt, var de hvid­klæd­te bag­ud 1- 2, da spil­ler­ne ’ gik i kæl­de­ren’ un­der Te­lia Par­ken.

Det fi k fan­se­ne til at pi­be af spil­ler­ne – en ge­stus, som Stå­le Sol­bak­ken eft er kam­pen ik­ke kun­ne næ­re sig fra at for­døm­me.

» Hvis vi spil­ler dår­ligt og ik­ke fi gh­ter, er det i or­den, men den pi­be­kon­cert hø­rer in­gen ste­der hjem­me « , sag­de Sol­bak­ken.

Om det er i or­den at buhe af sit eget hold er en evig dis­kus­sion. Men som for­bru­ger har man ret­tig­he­den til at kla­ge, når man ik­ke er til­freds med den va­re, man har købt og be­talt for. Så­dan bør det – in­den­for ri­me­lig­he­dens græn­ser – vel egent­lig og­så for­hol­de sig, når der er ta­le om en fod­bold­bil­let el­ler et sæ­son­kort. NÅ, VI­DE­RE TIL Stå­le Sol­bak­ken. For det iøj­ne­fal­den­de er ik­ke, at FCK- fan­se­ne kri­ti­se­rer de­res hold via en pi­be­kon­cert. Det er i ste­det, at Stå­le Sol­bak­ken slår tilbage mod fan­se­ne for at gø­re net­op dét.

Var jeg Stå­le Sol­bak­ken, vil­le jeg væ­re me­re forsigtig med at sky­de eft er fan­se­ne med så dår­li­ge resultater i ba­ga­gen, som Sol­bak­ken har fra de se­ne­ste uger. For fan­se­ne har no­get at ha­ve de­res kri­tik i. Ud over re­sul­ta­ter­ne har Sol­bak­kens de­fen­si­ve valg ved tak­tik­tav­len og­så skabt uro på læg­ter­ne – for­stå­e­ligt nok. Nord­man­dens de­fen­si­ve ind­skift nin­ger og hol­dets bak­ken tilbage på ba­nen eft er fø­rings­mål har ko­stet po­int.

Nu vandt FCK søn­dag eft er­mid­dag. End­da med 4- 2 eft er en im­po­ne­ren­de ind­sats, hvor der ik­ke var den mind­ste til­ba­ge­træk­ning at spo­re.

Eft er en op­tur kan det væ­re fris- ten­de at pe­ge fi ngre ad kri­ti­ker­ne. Ba­re spørg Jon Da­hl To­mas­son og lands­hol­det om dét.

Men min er­fa­ring si­ger mig, at man slip­per sjæl­dent ud af det som vin­der, når man bru­ger en sejr til at hæv­de sig. Det gjor­de Jon Da­hl og co. hel­ler ik­ke eft er mi­se­ren i Portu­gal for en hånd­fuld år si­den. STÅ­LE SOL­BAK­KEN HAR følt sig ramt på sin ære. Han har tid­li­ge­re væ­ret ra­sen­de po­pu­lær blandt fan­se­ne, men hans stjerne er fal­met me­get, si­den han vend­te hjem for to år si­den. Så­dan er det, når mester­ska­ber­ne ude­bli­ver.

Sam­ti­dig er nord­man­den utvivl­s­omt klar over, at han grun­det sin po­si­tion i klub­ben ik­ke kan fy­res, ’ ba­re’ for­di fan­se­ne er util­fred­se. Mod­sat ek­sem­pel­vis en Tho­mas Frank i Brøndby har Sol­bak­ken der­for ik­ke brug for at gø­re si­ne ho­ser grøn­ne over­for en­de­tri­bu­nen, hvor de mest de­di­ke­re­de fans hø­rer hjem­me bå­de på Øster Al­lé og på Ves­teg­nen.

Sol­bak­ken bør imid­ler­tid væ­re forsigtig. Det klæ­der in­gen at pe­ge fi ngre, så snart sma­gen af suc­ces ram­mer tun­ge­spid­sen eft er lang tids tørst og sult. Slet ik­ke en mand med nord­man­dens magt­po­si­tion. Det kan han kun en­de med at ta­be på.

Stå­le Sol­bak­ken får ik­ke no­get godt ud af at gå i ret­te med FC Kø­ben­havns fans.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.