Suc­ces gi­ver

Es­b­jergs vi­kartræ­ner Mi­cha­el Pe­der­sen er ik­ke uin­ter­es­se­ret i at fort­sæt­te i job­bet på en per­ma­nent aft ale

BT - - SPORTEN - SU­PER­LIGA Tho­mas Idskov idskov@ sporten. dk

Hvem får job­bet som ch­eftræ­ner i Su­per­liga- klub­ben Es­b­jerg fB til­budt? Spørgs­må­let har hængt i luft en, si­den ve­stjy­der­ne 10. au­gust fy­re­de Ni­els Fre­de­rik­sen.

» Jeg for­ven­ter ik­ke, at der er no­gen afk la­ring på sa­gen på den­ne si­de af ok­to­bers land­skampspau­se. Li­ge nu er der tre- fi re em­ner, som vi ta­ler med, « sag­de Es­b­jerg- di­rek­tør Sø­ren Poul­sen, eft er han hav­de set Es­b­jerg be­sej­re OB 4- 2.

Men må­ske er der slet in­gen grund til, at Sø­ren Poul­sen kig­ger sær­ligt langt væk.

Den vi­ka­ri­e­ren­de ch­eft ræ­ner- duo, Mi­cha­el Pe­der­sen og Lars Sø­ren­sen, har med ot­te po­int i fi re kam­pe i hvert fald gjort god re­k­la­me for sig selv.

» Træ­nerjob­bet er gå­et i blo­det og er og­så vildt spæn­den­de. Selv­føl­ge­lig er det skønt, at vi er ube­sej­ret, og at vi stille og ro­ligt be­væ­ger os væk fra bun­den, « sag­de Mi­cha­el Pe­der­sen og til­fø­je­de:

» Jeg vil der­for ik­ke ude­luk­ke, at jeg si­ger ja, hvis klub­le­del­sen skul­le fi nde på at spør­ge mig, om jeg er in­ter­es­se­ret i en per­ma­nent aft ale. «

Mi­cha­el Pe­der­sen lag­de dog ik­ke skjul på, at han i for­bin­del­se med et even­tu­elt ja til job­bet og­så vil ha­ve vis­se be­tæn­ke­lig­he­der.

» Job­bet som ch­eft ræ­ner i Su­per­liga­en har si­ne om­kost­nin­ger. Jeg ken­der alt og al­le i Es­b­jerg, og er som tid­li­ge­re første­holds­spil­ler må­ske sta­dig lidt for tæt på klub­ben, « sag­de han. M icha­el Pe­der­sen var fuld af lo­vord for Es­b­jerg- hol­dets præ­sta­tion de før­ste 43 mi­nut­ter.

» Vi spil­ler frem­ra­gen­de, og kom­mer for­an 4- 0. Men så hol­der vi op med at spil­le, og la­der OB re­du­ce­re in­den pau­sen. Må­ske bli­ver spil­ler­ne ban­ge for at vin­de? Un­der al­le om­stæn­dig­he­der luk­ker vi OB ind i kam­pen, og selv­om vi vin­der, er jeg helt frem til sid­ste dom­mer­fl øjt me­get spændt, « sag­de Mi­cha­el Pe­der­sen.

Hans træ­n­er­kol­le­ga i OB, Kent Ni­el­sen, gav ham ret.

» Vi spil­ler os fi nt tilbage. Men li­ge nu er det ik­ke det, jeg fo­ku­se­rer al­ler­mest på. Eft er kam­pen er jeg me­re ær­ger­lig over, at vi spil­ler en skidt før­ste halv­leg. Der var fl ere håb­lø­se bold­tab, og Es­b­jergs sejr kan der ik­ke sæt­tes en fi nger på. Den var fuldt fortjent, « sag­de Kent Ni­el­sen. In­gen pris for for­svars­spil Det var ik­ke før­ste gang, OB led et stort ne­der­lag på ude­ba­ne. For blot et par uger si­den tab­te man 1- 5 i Aal­borg mod AaB.

» In­den sæ­so­nen vid­ste vi godt, at vi ik­ke vil­le få no­gen pris for at ha­ve liga­ens bed­ste for­svar. Til gen­gæld sy­nes jeg, at vi off en­sivt står godt. For ek­sem­pel kom­mer Ken­neth Zo­ho­re på ba­nen i ste­det for Ras­mus Fester­sen ( an­kel­ska­det, red.) og le­ve­rer en fi n ind­sats, « sag­de Kent Ni­el­sen.

Hos Es­b­jerg var der de­but til så­vel Bjørn Paul­sen om Vi­ctor Páls­son.

Mens først­nævn­te gjor­de det glim­ren­de i mid­ter­for­sva­ret, score­de sidst­nævn­te.

» Det var læk­kert at vin­de sin de­but­kamp, og alt i alt er jeg me­get til­freds, « sag­de Bjørn Paul­sen.

PÅ SPID­SEN

TIRS­DAG 15. SEP­TEM­BER 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.