S ha­re­fod

BT - - SPORTEN -

» Hen mod slut­nin­gen af in­ter­viewet slut­ter han så af med at si­ge til mig: ’ Og vi vin­der Champions League i år. Ken­der du det, når der er en, der si­ger no­get i den stil? Jeg var ved at bræk­ke mig af grin. ’ Er han rab­len­de gal?’. Jeg kun­ne mær­ke, at fo­to­gra­fen Ole, der stod bag­ved mig, han kluk­ke­de. På vej hjem tal­te vi om, at vi sim­pelt­hen hav­de mødt ver­dens mest rab­len­de sinds­sy­ge mand, der tror, at Po­r­to kan vin­de Champions League, ha­haha. «

» Men for­di vi hav­de væ­ret der tid­li­ge­re, fik jeg lov at la­ve et in­ter­view med ham på pres­se­mø­det da­gen før kam­pen. Det er ik­ke ret sæd­van­ligt over­ho­ve­det. Og ef­ter kam­pen kom han selv hen for at la­ve et flash- in­ter­view. Så blev det så­dan he­le den sæ­son, at hver gang jeg var der, op­søg­te han mig nær­mest. Jeg har al­drig spurgt ham om det, men jeg tror, at der var lidt over­tro i det. De gik jo så he­le vej­en. « » JEG TROR, JEG la­ve­de to el­ler tre af de­res pul­je­kam­pe i ef­ter­å­ret. De kom så i 1/ 8- fi­na­len, hvor de skul­le mø­de Man­che­ster Uni­ted. Ov­re på Dragão ( Por­tos hjem­me­ba­ne, red.), hvor jeg og­så var da­gen in­den, kom han hen, og der var vi alt­så op­pe i en stor kamp. Men han holdt fast i at væ­re, som han hav­de væ­ret hidtil. De vandt kam­pen, som var højdra­ma­tisk. Man­che­ster Uni­ted hav­de få­et rødt kort, og Fer­gu­son var ra­sen­de. «

» Mourin­ho var så vild, så vild. Han kram­me­de si­ne spil­le­re, og så løb han ned til os jour­na­li­ster. Jeg var til­fæl- dig­vis den, der stod li­ge in­de til ven­stre og der­med først. Han kom hen og stil­le­de sig for­an ka­me­ra­et og råb­te: ’ Jeg er klar’. Det var sim­pelt­hen så sjovt, og så var han el­lers li­ve igen­nem til København gan­ske få mi­nut­ter ef­ter kam­pen. Og vi var ik­ke dem, der hav­de pri­o­ri­tet til at få ham. «

» Det var en rig­tig sjov sæ­son med ham, hvor han så end­te med at vin­de fi­na­len, og han prok­la­me­re­de, at han skul­le til Chel­sea. I de år i Chel­sea mi­ste­de jeg me­get kon­takt til ham, for­di jeg ik­ke la­ve­de så me­get der­fra. Og jeg har ik­ke no­get spe­ci­elt for­hold til ham i dag. Det var lidt ær­ger­ligt, for det kun­ne ha­ve væ­ret me­get sjovt at føl­ge op på. «

» Ef­ter fi­na­le­sej­ren kom han selv­føl­ge­lig og­så hen og sag­de: ’ Hvad sag­de jeg?’. «

Lu­na Chri­sto­fi - her på Ber­na­beu i Madrid - fik et helt spe­ci­elt for­hold til José Mourin­ho ( lil­le fo­to), da han var ma­na­ger i Po­r­to.

Fo­to: Ken­net Hav­gaard/ AFP/ Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.